EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheException.SubStatus Property

 
Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public int SubStatus { get; }

Property Value

Type: System.Int32

An Int32 indicating the exception substatus.

Return to top
Visa: