EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.PortDuplicationError Field

 

One or more ports have duplicate values.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int PortDuplicationError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa: