EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.NetworkShareFilePermissionsError Field

 

The specified network file share does not have appropriate permissions.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int NetworkShareFilePermissionsError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa: