EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.KeyDoesNotExist Field

 

An object cached with the specified key does not exist in the cache or region.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int KeyDoesNotExist

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa: