EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.ConnectionSettingsRegistrySaveError Field

 

An error occurred while attempting to save the connection settings to the registry.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ConnectionSettingsRegistrySaveError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa: