EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.CacheAdminStatsIncorrect Field

 

The returned status information might be incorrect, because one or more cache hosts could not be reached.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminStatsIncorrect

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa: