Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
CacheAdminPortsDuplicated Field
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.CacheAdminPortsDuplicated Field

 

One or more port numbers have duplicate values.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminPortsDuplicated

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft