EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.CacheAdminNoQuorumIfHostStopped Field

 

The specified host cannot be stopped, because the number of hosts would drop below the required quorum.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminNoQuorumIfHostStopped

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa: