Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
CacheAdminHostNameResolveFailure Field
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheErrorCode.CacheAdminHostNameResolveFailure Field

 

The name 'localhost' is unable to be resolved to the current host name.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminHostNameResolveFailure

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft