Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
CacheOperationStartedEventArgs Class
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CacheOperationStartedEventArgs Class

 

Updated: June 17, 2012

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

System.Object
  System.EventArgs
    Microsoft.ApplicationServer.Caching.CacheOperationStartedEventArgs

Public NotInheritable Class CacheOperationStartedEventArgs
	Inherits EventArgs

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyOperationContext

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System_CAPS_pubpropertyOperationType

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft