EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BaseOperationNotification.ToString Method ()

 

Returns the string representation of the BaseOperationNotification event. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public override string ToString()

Return Value

Type: System.String

Returns String.

Return to top
Visa: