EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BaseOperationNotification.CacheName Property

 

Name of the cache in which the operation occurred. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public string CacheName { get; }

Property Value

Type: System.String

Returns String.

Return to top
Visa: