EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

IMobileServiceTable<T>.DeleteAsync Method (T, IDictionary<String, String>)

 

Delete an instance from the table.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

Task DeleteAsync(
	T instance,
	IDictionary<string, string> parameters
)

Parameters

instance
Type: T

The instance to delete.

parameters
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, String>

A dictionary of user-defined parameters and values to include in the request URI query string.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task

A task that will complete when the delete has finished.

Return to top
Visa: