EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Entity.Dispose Method ()

 

Releases all resources used by the current instance of the Entity class.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)

public void Dispose()
Return to top
Visa: