Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
DeadLetter Method (Guid, String, String)
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.DeadLetter Method (Guid, String, String)

 

Moves the undelivered message to the dead letter queue.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void DeadLetter(
	Guid lockToken,
	string deadLetterReason,
	string deadLetterErrorDescription
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid

The lock token bound to the locked message instance.

deadLetterReason
Type: System.String

The reason for deadlettering the message.

deadLetterErrorDescription
Type: System.String

The error description for deadlettering the message.

Exception Condition
TimeoutException

Thrown if the operation exceeded the timeout value set by T:Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactorySettings.OperationTimeout.

OperationCanceledException

Thrown if the client entity has been closed or aborted.

MessageLockLostException

Thrown if the message represented by lockToken has lost the message lock.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft