EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Topic.BeginAddSubscription Method (String, SubscriptionDescription, AsyncCallback, Object)

Begins an add subscription operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus.Messaging (in Microsoft.ServiceBus.Messaging.dll)

public IAsyncResult BeginAddSubscription(
	string name,
	SubscriptionDescription description,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

name
Type: System.String
Name of the subscription.
description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription
Metadata of the subscription to be created.
callback
Type: System.AsyncCallback
The callback.
state
Type: System.Object
The state.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
.
Visa: