EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.CreateReceiver Method

Creates a new message receiver. This receiver should be able to receive messages from a Queue or Topic object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus.Messaging (in Microsoft.ServiceBus.Messaging.dll)

public MessageReceiver CreateReceiver()
Visa: