EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

RoleEnvironmentStoppingEventArgs Constructor ()

 

Initializes a new instance of the RoleEnvironmentStoppingEventArgs class.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public RoleEnvironmentStoppingEventArgs()
Return to top
Visa: