EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MobileServiceIncrementalLoadingCollectionExtensions.ToIncrementalLoadingCollection<TTable> Method (IMobileServiceTableQuery<TTable>)

 

Create a new incremental loading collection view based on the query.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile.Ext (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.Ext.dll)

public static MobileServiceIncrementalLoadingCollection<TTable, TTable> ToIncrementalLoadingCollection<TTable>(
	this IMobileServiceTableQuery<TTable> query
)

Parameters

query
Type: Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.IMobileServiceTableQuery<TTable>

The query to evaluate for data.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.MobileServiceIncrementalLoadingCollection<TTable, TTable>

The collection view.

Type Parameters

TTable

The IMobileServiceTable<T>.

Return to top
Visa: