CreateAsync Method (IEnumerable(String), TokenProvider)
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingFactory.CreateAsync Method (IEnumerable<String>, TokenProvider)

 

Asynchronously creates a new messaging factory object.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static Task<MessagingFactory> CreateAsync(
	IEnumerable<string> addresses,
	TokenProvider tokenProvider
)

Parameters

addresses
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>

An enumeration of base addresses.

tokenProvider
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider

The token provider.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<MessagingFactory>

A task instance that represents the asynchronous create operation.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft