DeadLetterAsync Method (String, String)
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.DeadLetterAsync Method (String, String)

 

Asynchronously moves the message to the dead letter queue.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeadLetterAsync(
	string deadLetterReason,
	string deadLetterErrorDescription
)

Parameters

deadLetterReason
Type: System.String

The reason for deadlettering the message.

deadLetterErrorDescription
Type: System.String

The description information for deadlettering the message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task

The asynchronous result of the operation.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft