Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
CreateSharedSecretTokenProvider Method (String, Byte[], Uri, TokenScope)
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TokenProvider.CreateSharedSecretTokenProvider Method (String, Byte[], Uri, TokenScope)

 

Creates a shared secret token provider.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateSharedSecretTokenProvider(
	string issuerName,
	byte[] issuerSecret,
	Uri stsUri,
	TokenScope tokenScope
)

Parameters

issuerName
Type: System.String

The issuer name.

issuerSecret
Type: System.Byte[]

The set of issuer secret.

stsUri
Type: System.Uri

The Security Token Service's endpoint Uri.

tokenScope
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenScope

The token scope associated with the provider.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider

The created token provider.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft