CreateSubscriptionAsync Method (String, String)
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.CreateSubscriptionAsync Method (String, String)

 

Asynchronously creates a new subscription in the service namespace with the specified topic path and subscription name.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<SubscriptionDescription> CreateSubscriptionAsync(
	string topicPath,
	string name
)

Parameters

topicPath
Type: System.String

The topic path relative to the service namespace base address.

name
Type: System.String

The name of the subscription.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<SubscriptionDescription>

The asynchronously created subscription.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft