Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
GetRulesAsync Method (String, String)
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.GetRulesAsync Method (String, String)

 

Asynchronously retrieves an enumerable collection of all rules in the service namespace.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<RuleDescription>> GetRulesAsync(
	string topicPath,
	string subscriptionName
)

Parameters

topicPath
Type: System.String

The topic path relative to the service namespace base address.

subscriptionName
Type: System.String

The name of the subscription.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<RuleDescription>>

The asynchronous operation.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft