CreateSharedAccessSignatureTokenProvider Method (String, String, TokenScope)
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TokenProvider.CreateSharedAccessSignatureTokenProvider Method (String, String, TokenScope)

 

Creates a URL that grants access to the token provider with the specified key name, shared access key and token scope.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateSharedAccessSignatureTokenProvider(
	string keyName,
	string sharedAccessKey,
	TokenScope tokenScope
)

Parameters

keyName
Type: System.String

The key name.

sharedAccessKey
Type: System.String

The shared access key.

tokenScope
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenScope

The token scope associated with the provider.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider

The created URL that grants access to token provider.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft