EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BasicHttpContextBindingElement Constructor ()

 

Initializes a new instance of the BasicHttpContextBindingElement class.

Namespace:   System.ServiceModel.Configuration
Assembly:  System.ServiceModel (in System.ServiceModel.dll)

public BasicHttpContextBindingElement()

.NET Framework
Available since 3.5
Return to top
Visa: