FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

StorageException.RequestInformation Property

Updated: May 15, 2014

Gets the RequestResult object for this StorageException object.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public RequestResult RequestInformation { get; }

Property Value

The RequestResult object for this StorageException object.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft