FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BlobRequestOptions.DisableContentMD5Validation Property

Updated: May 15, 2014

Gets or sets a value to indicate that MD5 validation will be disabled when downloading blobs.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public Nullable<bool> DisableContentMD5Validation { get; set; }

Property Value

Use true to disable MD5 validation; false to enable MD5 validation.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft