FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

FarmCertificateInfo Class

Represents the details of the certificate associated with the service bus farm.

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.Management.FarmCertificateInfo

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Management
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[DataContractAttribute(Name = "CertificateInfo", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/netservices/2010/10/servicebus/connect")]
public class FarmCertificateInfo

The FarmCertificateInfo type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodFarmCertificateInfoInitializes a new instance of the FarmCertificateInfo class.
Top

  NameDescription
Public propertyCertificateKeyNameGets or sets the keyname associated with the certificate.
Public propertyCertificateNameGets or sets the name of the certificate.
Public propertyCertificateTypeGets or sets the type of the certificate.
Public propertyDownloadableGets or sets whether the certificate is downloadable.
Public propertyExpirationDateGets or sets the expiration date of the certificate.
Public propertyIsAutoGeneratedGets or sets whether the certificate is auto generated.
Public propertyThumbprintGets or sets the thumbprint associated with the certificate.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft