GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR

Microsoft ger dig tillgång till en mängd olika resurser på denna webbplats, däribland dokumentation, bilder, videoklipp och annat ljud- bild- och audiovisuellt innehåll (”Innehåll”), programvara och datorkod, inklusive utvecklingsverktyg och provkod (”Programvara”) samt kommunikationsforum och andra tjänster (”Tjänster”).  Innehåll, Programvara, Tjänster och alla andra aspekter av denna webbplats omfattas av dessa Användarvillkor.  Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera dessa användarvillkor utan att meddela dig.  Den tillämpliga och mest aktuella versionen av Användarvillkoren hittar du genom att klicka på hypertextlänken "Användarvillkor" längst ner på våra webbsidor.

Genom att bereda dig tillgång till eller använda denna webbplats på något sätt godkänner du dessa användarvillkor.  Om du inte godkänner samtliga av dessa användarvillkor ska du inte bereda dig tillgång till eller använda denna webbplats.  

Överst på sidan

SEKRETESS OCH SKYDD AV PERSONLIG INFORMATION

Se vår Sekretesspolicy för information om insamling och användning av dina uppgifter.  

Överst på sidan

API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES)

Microsoft publicerar information om ett antal API (application programming interfaces) på denna webbplats.  Microsoft kommer inte att göra anspråk på några av sina patenträttigheter gällande dina produkter som anropar dessa API för att motta tjänster från den Microsoft-produkt som exponerar dessa API. 

Överst på sidan

PROGRAMVARA

All Programvara som görs tillgänglig för nedladdning från webbplatsen är Microsofts och/eller dess leverantörers upphovsskyddade verk. Användning av Programvaran regleras av villkoren i licensavtalet, om sådant finns, som medföljer eller är bifogat Programvaran.  

Om en Programvara innehåller ett upphovsrättsmeddelande eller liknande uppgift om ägarskap som anger att den ägs av någon annan än Microsoft, och om den innehåller ett eget licensavtal, innebär detta att Programvaran licensieras till dig av den andra parten och inte av Microsoft, och Microsoft beviljar dig därmed inga immateriella rättigheter (uttryckliga eller underförstådda) för denna Programvara. 

Om Microsoft tillhandahåller någon Programvara som markerats som "prov" eller "exempel" på denna webbplats utan ett licensavtal, licensieras den koden till dig under villkoren i Microsofts begränsade allmänna licens.  

Om Microsoft tillhandahåller någon annan Programvara på denna webbplats utan ett licensavtal får du endast använda denna Programvara för att utforma, utveckla och testa dina program för att köras på Microsoft-produkter och -tjänster. 

Överst på sidan

INNEHÅLL

Allt Innehåll är upphovsrättsskyddade verk som tillhör Microsoft eller dess leverantörer. Användning av Innehållet regleras av villkoren i licensavtalet, om sådant finns, som medföljer eller är bifogat Innehållet.

Om något Innehåll tillhandahålls på denna webbplats utan ett licensavtal får du göra ett rimligt antal kopior av Innehållet för internt bruk i syfte att utforma, utveckla och testa din Programvara, dina produkter och tjänster. Du måste ta med nedanstående upphovsrättsmeddelande i samtliga kopior av Innehållet och se till att både upphovsrättsmeddelandet och detta tillståndsmeddelande visas i kopiorna. 

Auktoriserade utbildningsinstitutioner, till exempel grundskolor, universitet, privata eller allmänna college och statliga college får ladda ner och reproducera Innehållet för distribution i klassrummet i undervisningssyfte. Publicering eller distribution utanför klassrummet kräver särskilt skriftligt tillstånd.  

Utöver vad som anges ovan i detta avsnitt får ingen del av denna webbplats helt eller delvis kopieras, imiteras, publiceras, överföras, sändas eller distribueras.  

Överst på sidan

INNEHÅLL SOM ENDAST ÄR TILLGÄNGLIGT FÖR INBJUDNA DELTAGARE

Vissa delar av denna webbplats är bara tillgängliga för användare som har blivit inbjudna att delta, till exempel som en del i ett program för att använda förhandsutgiven Programvara och ge återkoppling till Microsoft. All information som finns tillgänglig på dessa delar av webbplatsen eller som rör Innehåll eller Programvara som finns tillgänglig på dessa delar av webbplatsen är konfidentiell information som tillhör Microsoft. Under en period på fem år efter det att du tog del av denna konfidentiella information får du inte avslöja denna konfidentiella information för någon tredje part. Denna restriktion gäller inte för information som är eller blir offentligt känd utan brott mot denna restriktion, som mottagaren av informationen fått kännedom om på lagligt sätt utan förpliktelse att hålla den konfidentiell, som fås från en annan källa som har laglig rätt att avslöja den utan att hålla den konfidentiell, eller utvecklas självständigt. Du får avslöja denna information om så krävs för att följa en domstolsbeslut eller annat myndighetskrav som äger laga kraft. Innan du gör detta måste du ansöka om högsta möjliga skyddsnivå och, om möjligt, meddela Microsoft inom rimlig tid för att vi ska kunna ansöka om skydd.

Överst på sidan

MEDDELANDEN OM PROGRAMVARA, INNEHÅLL, API, TJÄNSTER OCH INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS

PROGRAMVARA, INNEHÅLL, API, TJÄNSTER OCH INFORMATION SOM DU FÅR TILLGÅNG TILL PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER VIA TJÄNSTERNA INNEHAR ENDAST GARANTIER, OM SÅDANA FINNS, I ENLIGHET MED VILLKOREN I ETT SEPARAT AVTAL SOM TÄCKER TILLÄMPLIG PROGRAMVARA, INNEHÅLL, API, TJÄNSTER OCH INFORMATION.  FÖRUTOM OM DET GARANTERAS I ETT (EVENTUELLT) SEPARAT AVTAL FRÅNSÄGER SIG MICROSOFT HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE PROGRAMVARA, INNEHÅLL, API, TJÄNSTER OCH INFORMATION, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR OM SÄLJBARHET, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ANSPRÅK OCH ICKE-INTRÅNG.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MICROSOFT ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, VARE SIG VID ANVÄNDNING ENLIGT KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAN SKADEBRINGANDE ÅTGÄRD, SOM UPPSTÅR AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER UTFÖRANDE AV PROGRAMVARA, INNEHÅLL, API, TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER OFÖRMÅGA ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER ELLER INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA TJÄNSTERNA ELLER DENNA WEBBPLATS.

Microsoft kan inneha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter som omfattar innehållet i Innehållet, Programvaran eller Tjänsterna. Med undantag av vad som uttryckligen anges i skriftliga licensavtal från Microsoft innebär inte tillhandahållandet av Innehåll, Programvara eller Tjänster att du beviljas en licens för dessa patent, varumärken, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter.

Överst på sidan

RESERVATION AV RÄTTIGHETER

Microsoft förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen fastställts i dessa användarvillkor, och inga andra rättigheter ges under dessa användarvillkor med avsikt, tyst medgivande eller annat. 

Överst på sidan

MEDLEMSKONTON, LÖSENORD OCH SÄKERHET

Om någon av Tjänsterna kräver att du öppnar ett konto måste du genomgå registreringsprocessen genom att tillhandahålla oss aktuell, fullständig och korrekt information vid uppmaning i det tillämpliga registreringsformuläret. Du är helt ansvarig för att hålla ditt användarnamn och ditt lösenord hemliga. Du är dessutom helt ansvarig för alla aktiviteter som genomförs på ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Microsoft vid otillåten användning av ditt konto eller någon annan överträdelse av säkerheten. Microsoft ska inte hållas ansvarigt för någon förlust som kan uppstå som ett resultat av att någon annan har använt ditt lösenord eller konto, med eller utan din vetskap. Du kan dock hållas ansvarig för förlust för Microsoft eller annan part på grund av att någon annan har använt ditt konto eller ditt lösenord. Du får inte använda någon annans konto utan tillåtelse från kontoinnehavaren.

Överst på sidan

OTILLÅTEN ANVÄNDNING AV TJÄNSTER

För samtliga diskussionsgrupper på denna webbplats gället att du måste följa Microsofts Uppförandekod för diskussionsgrupper.

Som ett villkor för att använda Tjänsterna samtycker du till att inte använda dem för något syfte som är olagligt eller förbjudet i dessa villkor, förbehåll och meddelanden. Du får inte använda Tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon Microsoft-server, eller det (de) nätverk som är anslutet (anslutna) till någon Microsoft-server, eller störa någon annan parts användning av några Tjänster. Du får inte försöka få otillåten åtkomst till någon Tjänst, andra konton, datasystem eller nätverk som är anslutna till någon Microsoft-server eller till någon av Tjänsterna genom hackning, lösenordsminering eller andra metoder. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte medvetet har tillhandahållits genom tjänsterna.

Tjänsterna får innehålla e-posttjänster, anslagstavletjänster, chattområden, forum, diskussionsgrupper, personliga webbplatser, kalendrar, fotoalbum, filarkiv och/eller andra meddelande- eller kommunikationsfunktioner som har utformats för att du ska kunna kommunicera med andra ("Kommunikationstjänster"). Du samtycker till att endast använda kommunikationstjänsterna för att lägga upp, skicka och motta meddelanden och material som är korrekt och, när det är tillämpligt, är relaterat till den specifika kommunikationstjänsten. Som exempel, men ingen begränsning, samtycker du när du använder kommunikationstjänsterna till att inte:

 • Använda kommunikationstjänsterna i samband med undersökningar, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, spam eller andra duplicerande eller ej begärda meddelanden (i reklamsyfte eller annat).
 • Förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på andra sätt kränka andras juridiska rättigheter (till exempel rätt till sekretess och publicitet).
 • Publicera, lägga upp, ladda upp, distribuera eller sprida olämpliga, profana, kränkande, obscena, oanständiga eller olagliga ämnen, namn, material eller information.
 • Ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra filer som innehåller bilder, foton, programvara eller annat material som skyddas av immaterialrättslagar, inklusive, som ett exempel och inte en begränsning, upphovsrätts- eller varumärkeslagar (eller rätt till sekretess och publicitet) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet eller har fått alla tillbörliga tillstånd att göra det.
 • Använda något material eller någon information, inklusive bilder och foton, som har tillhandahållits via tjänsterna på något sätt som kränker ägarens rätt vad gäller upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och annan egendomsrätt för någon part.
 • Ladda upp filer som innehåller virus, trojaner, maskar, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, skadliga filer eller annan liknande programvara som kan skada driften av någon annans dator eller egendom.
 • Göra reklam för eller erbjuda att sälja eller köpa något gods eller några tjänster för affärssyften, om kommunikationstjänsten inte uttryckligen tillåter sådana meddelanden.
 • Ladda ner någon fil som lagts upp av en annan användare av kommunikationstjänsten som du vet, eller rimligtvis bör veta, inte har reproducerats, visats, utförts och/eller distribuerats på lagligt sätt.
 • Förfalska eller ta bort någon information för upphovsrättshantering, till exempel författarangivelser, juridiska eller andra vederbörliga meddelanden eller egendomsangivelser eller etiketter avseende ursprunget eller källan till programvaran eller annat material i en fil som har laddats upp.
 • Begränsa eller hindra andra användare från att använda och utnyttja kommunikationstjänsterna.
 • Bryta mot några förhållningsregler eller andra riktlinjer som kan gälla för en särskild kommunikationstjänst.
 • Lagra eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser.
 • Kränka några tillämpliga lagar eller föreskrifter.
 • Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • Använda, ladda ner eller på annat sätt kopiera eller tillhandahålla (vare sig gratis eller mot en avgift) någon annan person eller enhet med en förteckning över användarna av Tjänsterna, eller annan användar- eller användningsinformation eller någon del därav.

Microsoft har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Microsoft förbehåller sig dock rätten att granska material som har lagts ut på kommunikationstjänsterna och att ta bort vilket material som helst enligt eget gottfinnande.

Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst yppa all information som Microsoft bedömer som nödvändig för att uppfylla gällande lagar, föreskrifter, juridiska processer eller statlig begäran, och att redigera, vägra att publicera eller ta bort all information eller allt material, helt eller delvis, enligt Microsofts eget gottfinnande.

Var alltid försiktig när du uppger personligt identifierbar information om dig själv eller dina barn och affärskritisk information på någon kommunikationstjänst.  Microsoft kontrollerar inte och stödjer inte innehållet, meddelandena eller informationen som finns på kommunikationstjänsterna, och därför frånsäger sig Microsoft särskilt allt ansvar gällande kommunikationstjänsterna. Chefer och värdar är inte auktoriserade talespersoner för Microsoft, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.

Material som laddas upp till kommunikationstjänsterna kan utsättas för begränsningar vad gäller användning, reproduktion och/eller spridning. Du ansvarar för att följa dessa begränsningar om du laddar ner detta material.

Överst på sidan

MATERIAL SOM SKICKAS IN TILL DENNA WEBBPLATS

Microsoft gör inte anspråk på äganderätt för kod, innehåll, kommentarer, återkoppling, förslag, information eller material som du tillhandahåller via denna webbplats eller någon av Tjänsterna ("Bidrag"). Genom att tillhandahålla ett Bidrag ger du dock oåterkalleligen Microsoft och dess dotterbolag rätt att tillverka, använda, modifiera, distribuera och på annat sätt kommersialisera Bidraget på alla sätt och för alla syften (inklusive att ge allmänheten rätt att använda dina Bidrag i enlighet med användarvillkoren för denna webbplats, som kan komma att ändras med tiden) samt rätten att publicera ditt namn, din hemort och e-postadress i anslutning till ditt Bidrag.  Dessa rättigheter beviljas enligt alla tillämpliga immateriella rättigheter som du äger eller kontrollerar.  

Ingen kompensation utgår för användningen av dina Bidrag. Microsoft har ingen förpliktelse att lägga upp eller använda några Bidrag som du tillhandahåller, och Microsoft kan när som helst ta bort vilket Bidrag som helst enligt eget gottfinnande.

Genom att lägga upp ett Bidrag garanterar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt Bidrag och att ditt Bidrag inte omfattas av några rättigheter för tredje part (inklusive rätt till offentlighet eller personlighet). 

Överst på sidan

UPPSÄGNING

Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst säga upp din åtkomst till någon av eller samtliga Tjänster, oavsett orsak.

Överst på sidan

MEDDELANDEN OCH PROCEDUR FÖR KRAV VID UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG

Enligt anspråk 17 i United States Code, avsnitt 512(c)(2), ska upplysningar om upphovsrättsintrång skickas till tjänsteleverantörens särskilda agent. DE FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR FÖLJANDE PROCEDUR FÅR INGET SVAR.

Se Meddelande och procedurer för att göra anspråk gällande vid varumärkesintrång.

Överst på sidan

LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

VISSA LÄNKAR PÅ DENNA WEBBPLATS GÖR ATT DU LÄMNAR MICROSOFTS WEBBPLATS. MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER ENDAST DESSA LÄNKAR FÖR DIN BEKVÄMLIGHET, OCH MEDTAGNING AV NÅGON LÄNK INNEBÄR INTE ATT MICROSOFT STÖDJER DEN WEBBPLATSEN.

DU INSER OCH GODKÄNNER FÖLJANDE: (i) ATT MICROSOFT INTE KONTROLLERAR, GRANSKAR, REVIDERAR, STÖDJER ELLER ANSVARAR FÖR NÅGRA MATERIAL, PROJEKT ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV TREDJE PART, INKLUSIVE TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH TREDJE PART SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA LÄNKADE WEBBPLATSER, (ii) ATT MICROSOFT INTE LÄMNAR NÅGRA SOM HELST GARANTIER FÖR NÅGON SÅDAN TREDJE PART, DESS MATERIAL ELLER TJÄNSTER, (iii) ATT ALLA EVENTUELLA MELLANHAVANDEN MED SÅDAN TREDJE PART SKER PÅ EGEN RISK, OCH (iv) ATT MICROSOFT INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA MATERIAL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV TREDJE PART.

Överst på sidan

UPPHOVSRÄTTSMEDDELANDE

© 2010 Microsoft Corporation.  Med ensamrätt.

Överst på sidan

BEGRÄNSAD ALLMÄN LICENS FRÅN MICROSOFT

Denna licens gäller för användning av kod märkt som ”prov” eller ”exempel” och som finns tillgänglig på denna webbplats utan ett licensavtal, såsom föreskrivs i avsnittet ovan benämnt ”MEDDELANDE SPECIFIKT FÖR PROGRAMVARA SOM FINNS TILLGÄNGLIG PÅ DENNA WEBBPLATS” Om du använder sådan kod (”Programvaran") accepterar du denna licens. Om du inte accepterar licensen ska du inte använda programvaran.

1. Definitioner

Termerna ”reproducera”, ”reproduktion”, ”härledda verk” och ”distribution” har samma innebörd här som i amerikansk upphovsrättslagstiftning.

Ett ”bidrag” är den ursprungliga programvaran eller eventuella tillägg till eller ändringar av programvaran.

En ”bidragsgivare” är en person som distribuerar sitt bidrag under denna licens.

”Licensierade patent” är en bidragsgivares patentanspråk avseende dess direkta bidrag.

2. Upplåtelse av rättigheter

(A) Upplåtelse av upphovsrätt – I enlighet med villkoren i denna licens, inklusive licensvillkoren och begränsningarna i avsnitt 3, upplåter varje bidragsgivare en icke-exklusiv, global, royaltyfri upphovsrättslicens till dig för att reproducera dess bidrag, framställa härledda verk från dess bidrag och distribuera dess bidrag eller eventuella härledda verk som du skapar.

(B) Patentupplåtelse – I enlighet med villkoren i denna licens, inklusive licensvillkoren och begränsningarna i avsnitt 3, upplåter varje bidragsgivare en icke-exklusiv, global, royaltyfri licens till dig under dess licensierade patent för att framställa, använda, sälja, erbjuda till försäljning, importera och/eller på annat sätt förfoga över dess bidrag i programvaran eller härledda verk från bidraget i programvaran.

3. Villkor och begränsningar

(A) Ingen varumärkeslicens – Denna licens beviljar dig inga rättigheter att använda en bidragsgivares namn, logotyp eller varumärken.

(B) Om du gör gällande ett patentanspråk gentemot en bidragsgivare beträffande patent som du hävdar att programvaran gör intrång i upphör din patentlicens från en sådan bidragsgivare till programvaran automatiskt.

(C) Om du distribuerar någon del av programvaran måste du bibehålla alla upphovsrätts-, patent-, varumärkes- och känneteckensmeddelanden som finns i programvaran.

(D) Om du distribuerar någon del av programvaran i källkodsform har du endast rätt att göra det under denna licens genom att inkludera en fullständig kopia av denna licens i din distribution.  Om du distribuerar någon del av programvaran i kompilerad form eller objektkodsform har du endast rätt att göra det under en licens som följer denna licens.

(E) Programvaran licensieras i ”befintligt skick”. Du bär risken för användningen av den. Bidragsgivarna lämnar inga uttryckliga garantier.  Du kan ha ytterligare rättigheter som konsument enligt lokal lagstiftning vilket denna licens inte kan ändra. I den utsträckning lokala lagar medger det friskriver sig bidragsgivarna från alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

(F) Plattformsbegränsning – Licenserna som beviljas i avsnitt 2(A) och 2(B) gäller endast för programvaran eller de härledda verk som du skapar som körs på en Windows-operativsystemprodukt från Microsoft.

Överst på sidan