Bola táto stránka užitočná?
Vaše pripomienky k tomuto obsahu sú dôležité. Podeľte sa s nami o svoj názor.
Máte ďalšie pripomienky?
Zostávajúci počet znakov: 1500
Exportovať (0) Tlačiť
Rozbaliť všetko
EN
Tento obsah nie je dostupný vo vašom jazyku, k dispozícii je však anglická verzia.

RegDisableReflectionKey function

Disables registry reflection for the specified key. Disabling reflection for a key does not affect reflection of any subkeys.

Syntax


LONG WINAPI RegDisableReflectionKey(
  _In_ HKEY hBase
);

Parameters

hBase [in]

A handle to an open registry key. This handle is returned by the RegCreateKeyEx, RegCreateKeyTransacted, RegOpenKeyEx, or RegOpenKeyTransacted function; it cannot specify a key on a remote computer.

If the key is not on the reflection list, the function succeeds but has no effect. For more information, see Registry Redirector and Registry Reflection.

Return value

If the function succeeds, the return value is ERROR_SUCCESS.

If the function fails, the return value is a nonzero error code defined in Winerror.h. You can use the FormatMessage function with the FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM flag to get a generic description of the error.

Remarks

On WOW64, 32-bit applications view a registry tree that is separate from the registry tree that 64-bit applications view. Registry reflection copies specific registry keys and values between the two views.

To restore registry reflection for a disabled key, use the RegEnableReflectionKey function.

Requirements

Minimum supported client

Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008, Windows Server 2003 with SP1 [desktop apps only]

Header

Winreg.h (include Windows.h)

Library

Advapi32.lib

DLL

Advapi32.dll

See also

RegCreateKeyEx
RegEnableReflectionKey
Registry Redirector
Registry Functions
RegOpenKeyEx
RegQueryReflectionKey

 

 

Obsah od komunity

Pridať
Zobraziť:
© 2015 Microsoft