Метод SqlCeParameter.ICloneable.Clone

Пространство имен:  System.Data.SqlServerCe
Сборка:  System.Data.SqlServerCe (в System.Data.SqlServerCe.dll)

Object ICloneable.Clone()

Возвращаемое значение

Тип: System.Object

Реализует

ICloneable.Clone()
Показ: