POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE APLIKACJI FIRMY MICROSOFT:

PORTAL FIRMY USŁUGI MICROSOFT INTUNE DLA SKLEPU WINDOWS


Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Klienta, jednym z podmiotów stowarzyszonych firmy Microsoft Corporation) a Klientem. Należy się z nimi zapoznać. Mają one zastosowanie do wskazanej powyżej aplikacji. Postanowienia te dotyczą także udostępnianych przez firmę Microsoft:

 • aktualizacji,
 • uzupełnień,
 • usług internetowych oraz
 • usług pomocy technicznej

dla niniejszej aplikacji, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI OZNACZA AKCEPTACJĘ TYCH POSTANOWIEŃ. JEŚLI KLIENT NIE AKCEPTUJE TYCH POSTANOWIEŃ, NIE POWINIEN UŻYWAĆ APLIKACJI.


Klient przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa bezterminowo.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.
  • Instalacja i używanie. Klient może dokonać instalacji i korzystać z dowolnej liczby kopii tej aplikacji na posiadanych lub kontrolowanych przez siebie urządzeniach z systemem operacyjnym Windows 8, Windows RT lub nowszym. Klient może używać tej aplikacji za pomocą ważnej subskrypcji firmy dla usługi Microsoft Intune lub usługi online, która obejmuje funkcje usługi Microsoft Intune.
  • Aktualizacje Do zapewnienia pełnej funkcjonalności mogą być niezbędne uaktualnienia i aktualizacje. Niektóre funkcje mogą być dostępne tylko w pewnych krajach.
  • Dołączone programy firmy Microsoft. Ta aplikacja zawiera inne programy firmy Microsoft. Niniejsze postanowienia licencyjne dotyczą także korzystania z tych programów.
  • Programy podmiotów trzecich. Aplikacja może zawierać programy podmiotów trzecich, na które Klient otrzymuje licencję w ramach niniejszej umowy od firmy Microsoft, a nie od danego podmiotu trzeciego. Powiadomienia dotyczące programu osób trzecich, jeśli taki występuje, będą podawane wyłącznie w celu poinformowania użytkownika.
 2. MOŻE BYĆ WYMAGANY DOSTĘP DO INTERNETU. Klient może zostać obciążony opłatami za dostęp do Internetu, transfer danych i inne usługi zgodnie z postanowieniami taryfy operatora i innych umów zawartych z operatorem sieci w związku z korzystaniem z aplikacji. Użytkownik jest ponosi całkowity koszt opłat naliczanych przez operatora sieci.
 3. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z aplikacją firma Microsoft udostępnia usługi internetowe. Firma Microsoft może w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie.
  1. Zgoda na usługi internetowe lub usługi bezprzewodowe. Aplikacja może nawiązywać połączenie z bezprzewodowymi usługami internetowymi. Korzystanie z aplikacji przez Klienta oznacza jego zgodę na przekazywanie standardowych informacji o urządzeniu (w tym m.in. informacji technicznych o urządzeniu, systemie, oprogramowaniu oraz urządzeniach peryferyjnych) podczas korzystania z usług internetowych lub usług bezprzewodowych. Jeśli w związku z korzystaniem przez Klienta z usług określone zostały inne postanowienia, wówczas mają one również zastosowanie.
  2. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Klientowi nie wolno korzystać z usług internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z tych usług lub z sieci bezprzewodowej. Korzystanie z tej usługi w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.
 4. OPINIE. Przekazanie firmie Microsoft opinii na temat aplikacji jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem firmie Microsoft prawa do używania, udostępniania oraz komercjalizacji tych opinii w dowolny sposób oraz w dowolnym celu. Jest także równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem podmiotom trzecim wszelkich praw patentowych niezbędnych do tego, aby ich produkty, technologie i usługi mogły współdziałać z określonymi elementami oprogramowania lub usługi firmy Microsoft, których te uwagi dotyczą (lub korzystać z tych elementów). Klient nie będzie przekazywać uwag, które byłyby objęte licencją, na mocy której firma Microsoft zmuszona byłaby do udzielania podmiotom trzecim licencji na swoje oprogramowanie lub dokumentację z powodu włączenia do nich takich uwag. Prawa te pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej umowy.
 5. ZAKRES LICENCJI. Aplikacja jest licencjonowana, a nie sprzedawana. Na mocy niniejszej umowy Klient uzyskuje tylko niektóre prawa do korzystania z aplikacji. Firma Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Klient może korzystać z tej aplikacji tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego Klientowi przysługują dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Klient musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych aplikacji zapewniających, że z aplikacji będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Klient nie może:
  • omijać ograniczeń technicznych tej aplikacji;
  • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować tej aplikacji, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;
  • sporządzać większej liczby kopii tej aplikacji niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;
  • udostępniać aplikacji innym osobom do kopiowania;
  • wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać aplikacji; ani
  • przekazywać aplikacji ani praw wynikających z niniejszej umowy podmiotom trzecim.
 6. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Aplikacja podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Klient musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do aplikacji. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/exporting.
 7. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsza aplikacja jest udostępniana Klientowi „w stanie takim, w jakim jest”, firma Microsoft może zatem nie świadczyć związanych z tą aplikacją usług pomocy technicznej. W przypadku jakichkolwiek problemów z aplikacją lub pytań dotyczących korzystania z aplikacji, w tym pytań na temat zasad ochrony prywatności obowiązujących w przedsiębiorstwie Klienta, należy kontaktować się z administratorem w przedsiębiorstwie Klienta. Nie należy kontaktować się ze sklepem, w którym zakupiono aplikację, operatorem sieci, producentem urządzenia ani firmą Microsoft.
 8. INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH. Microsoft, Microsoft Intune i Office 365 są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
 9. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Klient, stanowi całość umowy dotyczącej aplikacji i usług pomocy technicznej.
 10. PRAWO WŁAŚCIWE.
  1. Stany Zjednoczone. Jeśli Klient nabył tę aplikację w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Klient mieszka.
  2. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Klient nabył tę aplikację w innym kraju, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.
 11. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Klientowi mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego. Ponadto Klientowi mogą przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył aplikację. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Klientowi na mocy ustawodawstwa krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.
 12. POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE KLIENTÓW W AUSTRALII — AUSTRALIJSKA USTAWA O OCHRONIE KONSUMENTÓW (ANG. AUSTRALIAN CONSUMER LAW) PRZYZNAJE KLIENTOWI OKREŚLONE GWARANCJE I ŻADNE Z ZAWARTYCH TU POSTANOWIEŃ NIE MA NA CELU OGRANICZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH KLIENTOWI NA MOCY TEJ USTAWY.

  OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE KLIENT MOŻE DOCHODZIĆ OD FIRMY MICROSOFT WYŁĄCZNIE ODSZKODOWANIA ZA SZKODY BZPOŚREDNIE DO WYSOKOŚCI JEDNEGO DOLARA AMERYKAŃSKIEGO (1,00 USD). KLIENT ZGADZA SIĘ NIE DOCHODZIĆ OD STRONY CHRONIONEJ INNYCH ODSZKODOWAŃ, W TYM ODSZKODOWAŃ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, SZKODY WTÓRNE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB UBOCZNE.

  Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do:

  • wszelkich kwestii dotyczących aplikacji, usług i zawartości (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych podmiotów trzecich lub programów podmiotów trzecich oraz
  • roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, ochrony konsumenta, oszustwa, nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa, wprowadzenia w błąd, zaniedbania, naruszenia własności oraz innych czynów niedozwolonych, naruszenia przepisów ustawowych lub wykonawczych lub bezpodstawnego wzbogacenia; wszystkie powyższe ograniczenia obowiązują w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

  Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy:

  1. naprawa, wymiana albo zwrot kosztów tej aplikacji nie rekompensują w pełni strat poniesionych przez Klienta lub
  2. Strony chronione wiedziały lub powinny były wiedzieć o możliwości powstania takich szkód.

  Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Klienta w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.