Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda TextWriter.Write — (String, Object, Object, Object)

.NET Framework 4.5

Zapisuje ciąg sformatowany ciąg tekstowy lub za pomocą tą samą semantyką jako strumienia String.Format(String, Object, Object, Object) metody.

Przestrzeń nazw:  System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public virtual void Write(
	string format,
	Object arg0,
	Object arg1,
	Object arg2
)

Parametry

format
Typ: System.String
Złożony ciąg formatujący (zobacz Uwagi).
arg0
Typ: System.Object
Pierwszy obiekt do formatu i zapis.
arg1
Typ: System.Object
Drugi obiekt do formatu i zapisu.
arg2
Typ: System.Object
Trzeci obiekt do formatu i zapisu.

WyjątekWarunek
ArgumentNullException

format wynosi null.

ObjectDisposedException

TextWriter jest zamknięta.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

FormatException

format nie jest prawidłowym, złożonym ciągiem formatującym.

-lub-

Indeks elementu format jest mniejszy niż 0 (zero) lub większą lub równą liczbie obiektów do sformatowania (który dla tego przeciążenia metody jest trzy).

Metoda ta wykorzystuje złożonego formatowania funkcji systemu.NET Framework, do konwersji wartości obiektu na jego reprezentację ciągu i osadzić że reprezentacja w ciągu. Środowisko .NET Framework zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania. Opisano to szczegółowo w następujących tematach poświęconych formatowaniu:

Parametr format zawiera serii tekstu (zero lub więcej) zmieszane z indeksowanymi symbolami zastępczymi (zero lub więcej) zwanymi elementami formatu, które odpowiadają obiektowi na liście parametrów tej metody. Proces formatowania zastępuje każdy element formatu ciągu reprezentującego wartość odpowiedniego obiektu.

Element formatu składnia jest następująca:

{indeks,długość[:formatString}

Elementy w nawiasach kwadratowych są opcjonalne. W tabeli poniżej opisano każdy element. Aby uzyskać więcej informacji na temat złożone formatowanie funkcji, łącznie z składnią element formatu, zobacz Złożone formatowanie.

Element

Opis

indeks

Pozycja od zera na liście parametrów obiektu, który ma zostać sformatowany. Jeśli obiekt określony przez indeks jest null, zastępuje element formatu String.Empty. Ponieważ tego przeciążenia ma trzy obiekty w jego parametr listy, wartość indeks zawsze musi wynosić 0, 1 lub 2. Jeśli nie ma żadnych parametr w indeks pozycji, FormatException jest generowany.

,długość

Minimalna liczba znaków w ciągu reprezentującego parametru. Jeśli jest liczbą dodatnią, parametr jest wyrównany do prawej; Jeżeli wynik jest negatywny, jest wyrównany do lewej.

:formatString

Ciąg formatu standardowych lub niestandardowych jest obsługiwana przez obiekt do sformatowania. Możliwe wartości dla formatString są takie same jak wartości obsługiwane przez obiekt ToString(format) metody. Jeśli formatString nie jest określony i implementuje obiektu do sformatowania IFormattable interfejsu, null jest przekazywana jako wartość format parametr, który jest używany jako IFormattable.ToString format string.

Spacje wiodące i końcowe znaki, nawias klamrowy "{" i "}", są wymagane. Aby określić znak pojedynczy nawias klamrowy literału w format, określić dwa prowadzących lub końcowe przytwierdza znaków; oznacza to, że "{{" lub "}}".

Ta metoda nie wyszukiwanie określonego ciągu znaków nowego wiersza indywidualnych (szesnastkową 0x000a) i zastąpić je z TextWriter.NewLine.

Jeśli określony obiekt nie jest wywoływany w ciąg formatującym, jest on ignorowany.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania We/Wy.

.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft