Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda TextWriter.Write — (String, Object)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zapisuje ciąg sformatowany ciąg tekstowy lub strumienia, za pomocą tej samej semantyki jako String.Format(String, Object) metody.

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public virtual void Write(
	string format,
	object arg0
)

Parametry

format
Type: System.String

Ciąg formatu złożonego (zobacz Uwagi).

arg0
Type: System.Object

Obiekt do formatu i zapisu.

Exception Condition
ArgumentNullException

format jest null.

ObjectDisposedException

TextWriter Jest zamknięty.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

FormatException

format nie jest prawidłową złożony Ciąg formatujący.

- lub -

Indeks elementu formatu jest mniejsza od 0 (zero), lub większa lub równa liczbie obiektów do sformatowania (czyli, dla tego przeciążenia metody jeden).

Ta metoda korzysta z programu .NET Framework, aby przekonwertować wartość obiektu na jego reprezentację ciągu i osadza tę reprezentację w ciągu. .NET Framework zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, które opisano szczegółowo w następujących tematach poświęconych formatowaniu:

format Parametr składa się z zera lub więcej serii tekstu zmieszanego z zero lub więcej indeksowanymi symbolami zastępczymi zwanymi elementami formatu, które odpowiadają obiektowi na liście parametrów tej metody. Proces formatowania zastępuje każdy element formatu ciąg reprezentujący wartość odpowiedniego obiektu.

Składnia element formatu jest w następujący sposób:

{indeksu[,długość] [:formatString]}

Elementy w nawiasach kwadratowych są opcjonalne. W poniższej tabeli opisano każdy element. Więcej informacji o złożone formatowanie funkcję, w tym składnia element formatu, zobacz Złożone formatowanie.

Element

Opis

indeks

Liczony od zera pozycja na liście parametrów obiekt do sformatowania. Jeśli określony obiekt przez indeksu jest null, zastępuje element formatu String.Empty. Ponieważ tego przeciążenia ma tylko jeden obiekt w jego parametr listy, wartość indeksu zawsze musi mieć wartość 0. Jeśli parametr nie w indeksu pozycji FormatException jest zgłaszany.

,długość

Minimalna liczba znaków w ciągu reprezentującym parametru. Jeśli jest dodatnia, parametr jest wyrównany; Jeśli jest ujemna, jest wyrównany.

:formatString

Ciąg formatu standardowego lub niestandardowego, który jest obsługiwany przez obiekt do sformatowania. Możliwe wartości dla formatString są takie same jak wartości jest obsługiwana przez obiekt ToString(format) metody. Jeśli formatString nie jest określona i implementuje obiekt do sformatowania IFormattable interfejsu, null jest przekazywany jako wartość format parametr, który jest używany jako IFormattable.ToString ciąg formatu.

Spacje wiodące i końcowe nawias klamrowy znaki "{" i "}", są wymagane. Aby określić znak pojedynczy nawias klamrowy literału w format, określ dwa początkowe lub końcowe nawias klamrowy znaków; oznacza to "{{" lub "}}".

. Ta metoda nie wyszukuje określonego ciągu znaków nowego wiersza (szesnastkowa 0x000a) i zastępuje je TextWriter.NewLine.

Jeśli określony obiekt nie jest używany w ciągu formatu, jest ignorowana.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania-O.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 10
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Powrót do początku
Pokaż: