Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda Byte.ToString — ()

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Konwertuje wartość bieżącego Byte obiektu na jego reprezentację ciągu równoważnego.

Przestrzeń nazw:   System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public override string ToString()

Wartość zwracana

Type: System.String

Ciąg reprezentujący wartość tego obiektu, który składa się z sekwencja cyfr tego zakresu od 0 do 9 nie zera wiodącego.

Wartość zwracana jest formatowana przy użyciu specyfikatora formatu liczbowego ogólnego ("G") i NumberFormatInfo obiektu dla bieżącej kultury wątku. Aby zdefiniować formatowanie Byte wartości ciągu reprezentującego, wywołanie ToString Metoda. Do definiowania specyfikatorów formatu i kultury używane do tworzenia ciągu reprezentującego Byte wartość, wywołaj ToString metody.

.NET Framework zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, które opisano szczegółowo w następujących tematach poświęconych formatowaniu:

Informacje o bieżącej kultury wątku, zobacz Thread.CurrentCulture.

Poniższy przykład wyświetla tablicę wartości bajtów. Należy pamiętać, że ToString() nie zostanie wywołana metoda jawnie w przykładzie. Zamiast tego jest ona wywoływana niejawnie, z powodu użycia Formatowanie złożone funkcji.

byte[] bytes = {0, 1, 14, 168, 255};
foreach (byte byteValue in bytes)
  Console.WriteLine(byteValue);
// The example displays the following output to the console if the current
// culture is en-US:
//    0
//    1
//    14
//    168
//    255

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: