Aby wyświetlić treść artykułu w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

SimpleMembershipProvider Class

Zapewnia obsługę zadań związanych z członkostwem w witrynie sieci Web, takich jak tworzenie kont, usuwanie kont i zarządzanie hasłami.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public class SimpleMembershipProvider : ExtendedMembershipProvider

The SimpleMembershipProvider type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodSimpleMembershipProvider()Inicjuje nowe wystąpienie klasy SimpleMembershipProvider.
Public methodSimpleMembershipProvider(MembershipProvider)Inicjuje nowe wystąpienie klasy SimpleMembershipProvider przy użyciu określonego dostawcy członkostwa.
Top

  NameDescription
Public propertyApplicationNamePobiera lub ustawia nazwę aplikacji. (Overrides MembershipProvider.ApplicationName.)
Public propertyDescription (Inherited from ProviderBase.)
Public propertyEnablePasswordResetPobiera wartość, która wskazuje, czy dostawca członkostwa umożliwia użytkownikom resetowanie haseł. (Overrides MembershipProvider.EnablePasswordReset.)
Public propertyEnablePasswordRetrievalPobiera wartość, która wskazuje, czy dostawca członkostwa umożliwia użytkownikom odzyskiwanie haseł. (Overrides MembershipProvider.EnablePasswordRetrieval.)
Public propertyMaxInvalidPasswordAttemptsPobiera liczbę nieudanych prób podania hasła lub odpowiedzi do hasła, które są dozwolone przed zablokowaniem użytkownika członkowskiego. (Overrides MembershipProvider.MaxInvalidPasswordAttempts.)
Public propertyMinRequiredNonAlphanumericCharactersPobiera minimalną liczbę znaków specjalnych (niealfanumerycznych), które musi zawierać hasło. (Overrides MembershipProvider.MinRequiredNonAlphanumericCharacters.)
Public propertyMinRequiredPasswordLengthPobiera minimalną wymaganą długość hasła. (Overrides MembershipProvider.MinRequiredPasswordLength.)
Public propertyName (Inherited from ProviderBase.)
Public propertyPasswordAttemptWindowPobiera czas (określany jako liczba minut), podczas którego jest dozwolona maksymalna liczba nieudanych prób podania hasła lub odpowiedzi na pytanie zabezpieczające, zanim konto użytkownika zostanie zablokowane. (Overrides MembershipProvider.PasswordAttemptWindow.)
Public propertyPasswordFormatPobiera wartość wskazującą format przechowywania haseł. (Overrides MembershipProvider.PasswordFormat.)
Public propertyPasswordStrengthRegularExpressionPobiera wyrażenie regularne używane do oceny złożoności hasła. (Overrides MembershipProvider.PasswordStrengthRegularExpression.)
Public propertyRequiresQuestionAndAnswerPobiera wartość, która wskazuje, czy dostawca członkostwa wymaga, aby użytkownik podał odpowiedź na pytanie zabezpieczające w przypadku resetowania i odzyskiwania hasła. (Overrides MembershipProvider.RequiresQuestionAndAnswer.)
Public propertyRequiresUniqueEmailPobiera wartość, która wskazuje, czy dostawca członkostwa wymaga unikatowego adresu e-mail dla każdej nazwy użytkownika. (Overrides MembershipProvider.RequiresUniqueEmail.)
Public propertyUserIdColumnPobiera lub ustawia nazwę kolumny bazy danych zawierającej identyfikatory użytkowników.
Public propertyUserNameColumnPobiera lub ustawia nazwę kolumny bazy danych zawierającej nazwy użytkowników.
Public propertyUserTableNamePobiera lub ustawia nazwę tabeli bazy danych zawierającej informacje o użytkownikach.
Top

  NameDescription
Public methodChangePasswordZmienia hasło dla określonego konta członkowskiego. (Overrides MembershipProvider.ChangePassword(String, String, String).)
Public methodChangePasswordQuestionAndAnswerZmienia pytanie i odpowiedź związane z hasłem dla określonego konta. (Overrides MembershipProvider.ChangePasswordQuestionAndAnswer(String, String, String, String).)
Public methodConfirmAccount(String)Aktywuje oczekujące konto członkowskie. (Overrides ExtendedMembershipProvider.ConfirmAccount(String).)
Public methodConfirmAccount(String, String)Wskazuje, czy konto użytkownika jest potwierdzone. (Overrides ExtendedMembershipProvider.ConfirmAccount(String, String).)
Public methodCreateAccount(String, String)Tworzy nowe konto użytkownika za pomocą określonej nazwy użytkownika i określonego hasła. (Inherited from ExtendedMembershipProvider.)
Public methodCreateAccount(String, String, Boolean)Tworzy nowe konto użytkownika za pomocą określonej nazwy użytkownika i określonego hasła. (Overrides ExtendedMembershipProvider.CreateAccount(String, String, Boolean).)
Public methodCreateOrUpdateOAuthAccountTworzy nowe konto członkowskie OAuth lub aktualizuje istniejące konto członkowskie OAuth. (Overrides ExtendedMembershipProvider.CreateOrUpdateOAuthAccount(String, String, String).)
Public methodCreateUserDodaje określonego użytkownika do bazy danych członkostwa. (Overrides MembershipProvider.CreateUser(String, String, String, String, String, Boolean, Object, MembershipCreateStatus).)
Public methodCreateUserAndAccount(String, String)Tworzy nowy profil użytkownika i nowe konto członkowskie. (Inherited from ExtendedMembershipProvider.)
Public methodCreateUserAndAccount(String, String, Boolean)Tworzy nowy profil użytkownika i nowe konto członkowskie. (Inherited from ExtendedMembershipProvider.)
Public methodCreateUserAndAccount(String, String, IDictionary<String, Object>)Po przesłonięciu w klasie pochodnej tworzy nowy profil użytkownika i nowe konto członkowskie. (Inherited from ExtendedMembershipProvider.)
Public methodCreateUserAndAccount(String, String, Boolean, IDictionary<String, Object>)Tworzy nowy profil użytkownika i nowe konto członkowskie. (Overrides ExtendedMembershipProvider.CreateUserAndAccount(String, String, Boolean, IDictionary<String, Object>).)
Protected methodDecryptPassword (Inherited from MembershipProvider.)
Public methodDeleteAccountUsuwa określone konto członkowskie. (Overrides ExtendedMembershipProvider.DeleteAccount(String).)
Public methodDeleteOAuthAccountUsuwa konto uwierzytelniania OAuth lub OpenID z określoną nazwą dostawcy i określonym identyfikatorem użytkownika dostawcy. (Overrides ExtendedMembershipProvider.DeleteOAuthAccount(String, String).)
Public methodDeleteOAuthTokenUsuwa określony tonek OAuth. (Overrides ExtendedMembershipProvider.DeleteOAuthToken(String).)
Public methodDeleteUserUsuwa określone konto użytkownika oraz opcjonalnie wszystkie dane profilu powiązanego z tym kontem użytkownika. (Overrides MembershipProvider.DeleteUser(String, Boolean).)
Protected methodEncryptPassword(Byte[]) (Inherited from MembershipProvider.)
Protected methodEncryptPassword(Byte[], MembershipPasswordCompatibilityMode) (Inherited from MembershipProvider.)
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodFindUsersByEmailZwraca wszystkie konta użytkownika, których adres e-mail jest zgodny z określonym adresem e-mail. (Overrides MembershipProvider.FindUsersByEmail(String, Int32, Int32, Int32).)
Public methodFindUsersByNameZwraca wszystkie konta użytkowników, których nazwa jest zgodna z określoną nazwą użytkownika. (Overrides MembershipProvider.FindUsersByName(String, Int32, Int32, Int32).)
Public methodGeneratePasswordResetToken(String)Generuje token resetowania hasła, który można wysłać do użytkownika w wiadomości e-mail. (Inherited from ExtendedMembershipProvider.)
Public methodGeneratePasswordResetToken(String, Int32)Generuje token resetowania hasła, który można wysłać do użytkownika w wiadomości e-mail. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GeneratePasswordResetToken(String, Int32).)
Public methodGetAccountsForUserZwraca wszystkie konta członkowskie OAuth skojarzone z określoną nazwą użytkownika. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetAccountsForUser(String).)
Public methodGetAllUsersZwraca wszystkie konta użytkowników w źródle danych. (Overrides MembershipProvider.GetAllUsers(Int32, Int32, Int32).)
Public methodGetCreateDateZwraca datę i godzinę utworzenia określonego konta użytkownika. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetCreateDate(String).)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetLastPasswordFailureDateZwraca datę i godzinę ostatniego wprowadzenia niepoprawnego hasła dla określonego konta użytkownika. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetLastPasswordFailureDate(String).)
Public methodGetNumberOfUsersOnlineZwraca liczbę użytkowników, którzy obecnie uzyskują dostęp do aplikacji. (Overrides MembershipProvider.GetNumberOfUsersOnline().)
Public methodGetOAuthTokenSecretZwraca klucz tajny tokenu OAuth. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetOAuthTokenSecret(String).)
Public methodGetPasswordZwraca hasło dla określonego konta użytkownika ze źródła danych. (Overrides MembershipProvider.GetPassword(String, String).)
Public methodGetPasswordChangedDateZwraca datę i godzinę ostatniej zmiany hasła dla określonego konta członkowskiego. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetPasswordChangedDate(String).)
Public methodGetPasswordFailuresSinceLastSuccessZwraca liczbę niepoprawnych wprowadzeń hasła dla określonego konta użytkownika od momentu ostatniego pomyślnego logowania lub od momentu utworzenia konta użytkownika. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetPasswordFailuresSinceLastSuccess(String).)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodGetUser(Object, Boolean)Zwraca informację o koncie użytkownika przy użyciu określonego identyfikatora użytkownika i opcjonalnie aktualizuje sygnaturę czasową ostatniej aktywności na koncie użytkownika. (Overrides MembershipProvider.GetUser(Object, Boolean).)
Public methodGetUser(String, Boolean)Zwraca informację o koncie użytkownika przy użyciu określonej nazwy użytkownika i opcjonalnie aktualizuje sygnaturę czasową ostatniej aktywności na koncie użytkownika. (Overrides MembershipProvider.GetUser(String, Boolean).)
Public methodGetUserIdZwraca identyfikator użytkownika na podstawie określonej nazwy użytkownika.
Public methodGetUserIdFromOAuthZwraca identyfikator użytkownika dla określonego dostawcy uwierzytelniania OAuth lub OpenID oraz identyfikatora użytkownika dostawcy. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetUserIdFromOAuth(String, String).)
Public methodGetUserIdFromPasswordResetTokenZwraca identyfikator użytkownika na podstawie tokenu resetowania hasła. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetUserIdFromPasswordResetToken(String).)
Public methodGetUserNameByEmailZwraca nazwę użytkownika skojarzoną z określonym adresem e-mail. (Overrides MembershipProvider.GetUserNameByEmail(String).)
Public methodGetUserNameFromIdZwraca nazwę użytkownika skojarzoną z określonym identyfikatorem użytkownika. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetUserNameFromId(Int32).)
Public methodHasLocalAccountWskazuje, czy użytkownik ma lokalne konto. (Overrides ExtendedMembershipProvider.HasLocalAccount(Int32).)
Public methodInitializeInicjuje dostawcę. (Overrides ProviderBase.Initialize(String, NameValueCollection).)
Public methodIsConfirmedZwraca wartość wskazującą, czy konto użytkownika zostało potwierdzone przez dostawcę. (Overrides ExtendedMembershipProvider.IsConfirmed(String).)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected methodOnValidatingPassword (Inherited from MembershipProvider.)
Public methodReplaceOAuthRequestTokenWithAccessTokenZastępuje token żądania OAuth tokenem dostępu. (Overrides ExtendedMembershipProvider.ReplaceOAuthRequestTokenWithAccessToken(String, String, String).)
Public methodResetPasswordResetuje hasło dla konta użytkownika do nowego, automatycznie wygenerowanego hasła. (Overrides MembershipProvider.ResetPassword(String, String).)
Public methodResetPasswordWithTokenResetuje hasło po zweryfikowaniu, że określony token resetowania hasła jest prawidłowy. (Overrides ExtendedMembershipProvider.ResetPasswordWithToken(String, String).)
Public methodStoreOAuthRequestTokenZapisuje token żądania OAuth. (Overrides ExtendedMembershipProvider.StoreOAuthRequestToken(String, String).)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Public methodUnlockUserOdblokowuje konto użytkownika w celu zweryfikowania użytkownika członkowskiego. (Overrides MembershipProvider.UnlockUser(String).)
Public methodUpdateUserAktualizuje informacje o użytkowniku. (Overrides MembershipProvider.UpdateUser(MembershipUser).)
Public methodValidateUserSprawdza, czy określone konto użytkownika i hasło istnieją. (Overrides MembershipProvider.ValidateUser(String, String).)
Top

  NameDescription
Public eventValidatingPassword (Inherited from MembershipProvider.)
Top

Klasa pomocy WebSecurity jest zalecanym sposobem zarządzania kontami i hasłami użytkowników (członkowskimi) oraz innymi zadaniami związanymi z członkostwem. Zadaniami związanymi z członkostwem można zarządzać za pomocą klasy SimpleMembershipProvider, jednak nie jest to zalecane, ponieważ klasa WebSecurity zapewnia prostszy sposób implementowania członkostwa. Klasa SimpleMembershipProvider jest przeznaczona dla programistów, którzy wymagają dokładniejszej kontroli nad procesem członkostwa.

W witrynach składnika ASP.NET Web Pages można uzyskać dostęp do funkcjonalności klasy SimpleMembershipProvider przy użyciu właściwości Membership strony sieci Web. Nie można zainicjować nowego wystąpienia klasy SimpleMembershipProvider.

Zgodnie z projektem klasa SimpleMembershipProvider nie implementuje pełnego zakresu funkcjonalności dostępnego w dostawcach członkostwa ASP.NET zdefiniowanego w klasie MembershipProvider, która jest używana przez wszystkich dostawców członkostwa ASP.NET. Niektóre elementy są dostępne w tej klasie, ponieważ zostały odziedziczone po klasie podstawowej, lecz w momencie uzyskania do nich dostępu zgłoszą wyjątek.

Jeśli witryna sieci Web wymaga pełnych możliwości dostawcy członkostwa, można pominąć inicjowanie systemu członkostwa programu Web Pages (nie należy wywoływać metody WebSecurity.InitializeDatabaseConnection()) i zamiast tego upewnić się, że włączono członkostwo standardowe i dostawców ról. W takim przypadku wywołania klasy SimpleMembershipProvider są przekazywane do dostawcy standardowego (nazywanego poprzednim dostawcą w dokumentacji klasy SimpleMembershipProvider). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuring an ASP.NET Application to Use Membership.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Pokaż: