Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa VisualTreeHelper

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Dostarcza metod wykonywania typowych zadań, obejmujących węzłów w drzewie wizualnym.

Przestrzeń nazw:   System.Windows.Media
Zestaw:  PresentationCore (w PresentationCore.dll)

System.Object
  System.Windows.Media.VisualTreeHelper

public static class VisualTreeHelper

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetBitmapEffect(Visual)

Zwraca BitmapEffect wartość dla określonego Visual.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetBitmapEffectInput(Visual)

Zwraca BitmapEffectInput wartość dla określonego Visual.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetCacheMode(Visual)

Pobiera reprezentację pamięci podręcznej do określonej Visual.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetChild(DependencyObject, Int32)

Zwraca obiekt podrzędny visual z indeksu określonej kolekcji w określonym nadrzędnej.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetChildrenCount(DependencyObject)

Zwraca liczbę elementów podrzędnych, które zawiera określony obiekt visual.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetClip(Visual)

Zwróć określonego regionu clip Visual jako Geometry wartość.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetContentBounds(Visual)

Zwraca buforowane prostokąt ograniczający pole dla określonego Visual.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetContentBounds(Visual3D)

Zwraca buforowane prostokąt ograniczający pole dla określonego Visual3D.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetDescendantBounds(Visual)

Zwraca sumę wszystkich zawartość ograniczenia pola dla wszystkich obiektów podrzędnych Visual, w tym zawartość pola ograniczenia Visual.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetDescendantBounds(Visual3D)

Zwraca sumę całą zawartość ograniczenia dla wszystkich obiektów podrzędnych określonego pola Visual3D, w tym zawartość pola ograniczenia Visual3D.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetDpi(Visual)

Pobiera informacje DPI, jaką jest mierzony i renderowane tego elementu wizualnego.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetDrawing(Visual)

Zwraca zawartość rysowania określonego Visual.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetEdgeMode(Visual)

Zwraca tryb krawędzi określonego Visual jako EdgeMode wartość.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetEffect(Visual)

Pobiera efekt mapy bitowej dla określonego Visual.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetOffset(Visual)

Zwraca przesunięcie Visual.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetOpacity(Visual)

Zwraca nieprzezroczystość Visual.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetOpacityMask(Visual)

Zwraca Brush wartość, która reprezentuje maski krycia Visual.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetParent(DependencyObject)

Zwraca DependencyObject wartość, która reprezentuje visual obiekt nadrzędny.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetTransform(Visual)

Zwraca Transform wartość Visual.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetXSnappingGuidelines(Visual)

Zwraca kolekcję wytyczna współrzędną X (w pionie).

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetYSnappingGuidelines(Visual)

Zwraca kolekcję wytyczna współrzędną Y (w poziomie).

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticHitTest(Visual, HitTestFilterCallback, HitTestResultCallback, HitTestParameters)

Inicjuje hit test na określonym Visual, za pomocą obiektu wywołującego zdefiniowane HitTestFilterCallback i HitTestResultCallback metody.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticHitTest(Visual, Point)

Zwraca najwyższy węzeł Visual obiektu hit test, określając Point.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticHitTest(Visual3D, HitTestFilterCallback, HitTestResultCallback, HitTestParameters3D)

Inicjuje hit test na określonym Visual3D, za pomocą obiektu wywołującego zdefiniowane HitTestFilterCallback i HitTestResultCallback metody.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetRootDpi(Visual, DpiScale)

Aktualizuje informacje o DPI obiektu Visual. Może ona zostać wywołana tylko element wizualny bez klasy nadrzędnej.

Węzły w drzewie wizualnym może być albo Visual lub Visual3D obiektów. Metody, które są specyficzne dla typu obiektu visual są wpisane jako Visual lub Visual3D. Jednak niektóre metody w VisualTreeHelper klasy może akceptować DependencyObject wartość, która reprezentuje obydwu typów obiektu visual.

WPF obsługuje programowy dostęp do kilku struktur drzewa różnych obiektów. Przede wszystkim jest to widoczne jako drzewa wizualnego i drzewo logiczne. W niektórych przypadkach drzewa logicznego jest bardziej użyteczny reprezentacja elementów w WPF aplikacji, ale koncepcyjnie drzewa logicznego jest zaimplementowana na poziomie poza Visual klasy. W przeciwieństwie do drzewa wizualnego drzewa logicznego może reprezentować niewidoczne danych obiektów, takich jak ListItem. Aby uzyskać więcej informacji na drzewie logicznym, zobacz drzewa w WPF. Drzewo logiczne jest również obsługiwana przez klasę podobne metoda narzędzie LogicalTreeHelper.

Poniższy przykład pokazuje, jak wyliczyć wszystkie elementy podrzędne visual obiekt, który jest techniką, warto użyć gdyby zainteresowana serializacji wszystkie informacje renderowania hierarchii obiektów visual.

// Enumerate all the descendants of the visual object.
static public void EnumVisual(Visual myVisual)
{
  for (int i = 0; i < VisualTreeHelper.GetChildrenCount(myVisual); i++)
  {
    // Retrieve child visual at specified index value.
    Visual childVisual = (Visual)VisualTreeHelper.GetChild(myVisual, i);

    // Do processing of the child visual object.

    // Enumerate children of the child visual object.
    EnumVisual(childVisual);
  }
}

.NET Framework
Dostępne od 3.0
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: