EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

FontStyle.Equality Operator

Compares two instances of FontStyle for equality.

Namespace:  System.Windows
Assembly:  PresentationCore (in PresentationCore.dll)

public static bool operator ==(
	FontStyle left,
	FontStyle right
)

Parameters

left
Type: System.Windows.FontStyle
The first instance of FontStyle to compare.
right
Type: System.Windows.FontStyle
The second instance of FontStyle to compare.

Return Value

Type: System.Boolean
true to show the specified FontStyle objects are equal; otherwise, false.

.NET Framework

Supported in: 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1

Windows 7, Windows Vista SP1 or later, Windows XP SP3, Windows Server 2008 (Server Core not supported), Windows Server 2008 R2 (Server Core supported with SP1 or later), Windows Server 2003 SP2

The .NET Framework does not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see .NET Framework System Requirements.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: