Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa TextBlock

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Wyświetlanie małej ilości zawartości przepływu zapewnia lekkie formantu.

Przestrzeń nazw:   System.Windows.Controls
Zestaw:  PresentationFramework (w PresentationFramework.dll)

System.Object
  System.Windows.Threading.DispatcherObject
    System.Windows.DependencyObject
      System.Windows.Media.Visual
        System.Windows.UIElement
          System.Windows.FrameworkElement
            System.Windows.Controls.TextBlock

[ContentPropertyAttribute("Inlines")]
[LocalizabilityAttribute(LocalizationCategory.Text)]
public class TextBlock : FrameworkElement, IContentHost, IAddChild, 
	IServiceProvider

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodTextBlock()

Inicjuje nowe wystąpienie TextBlock klasy.

System_CAPS_pubmethodTextBlock(Inline)

Inicjuje nowe wystąpienie TextBlock klasy, dodawanie określonej Inline element jako zawartość wyświetlaną początkowej.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyActualHeight

Pobiera wysokość renderowanym tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyActualWidth

Pobiera szerokość renderowanym tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyAllowDrop

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten element może służyć jako obiekt docelowy operacji przeciągania i upuszczania. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyAreAnyTouchesCaptured

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jednego dotknięcia są przechwytywane do tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyAreAnyTouchesCapturedWithin

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jednego dotknięcia są przechwytywane do tego elementu lub wszystkich elementów podrzędnych w jego drzewie wizualnym.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyAreAnyTouchesDirectlyOver

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jednego dotknięcia naciśnięcia za pośrednictwem tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyAreAnyTouchesOver

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jednego dotknięcia naciśnięcia za pośrednictwem tego elementu lub wszystkich elementów podrzędnych w jego drzewie wizualnym.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyBackground

Pobiera lub ustawia Brush używany do wypełnienia tła obszaru zawartości.

System_CAPS_pubpropertyBaselineOffset

Pobiera lub ustawia kwotę, za pomocą którego każdy wiersz tekstu jest przesunięcie od linii bazowej.

System_CAPS_pubpropertyBindingGroup

Pobiera lub ustawia BindingGroup używany dla elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyBitmapEffect

Nieaktualne. Pobiera lub ustawia efekt mapy bitowej, którego bezpośrednio dotyczy renderowanym zawartości dla tego elementu. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyBitmapEffectInput

Nieaktualne. Pobiera lub ustawia źródło danych wejściowych dla efektu mapy bitowej, którego bezpośrednio dotyczy renderowanym zawartości dla tego elementu. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyBreakAfter

Pobiera LineBreakCondition który wskazuje, jak zawartość powinna zostać podzielona po bieżącego elementu.

System_CAPS_pubpropertyBreakBefore

Pobiera LineBreakCondition który wskazuje, jak zawartość powinna zostać podzielona przed bieżącego elementu.

System_CAPS_pubpropertyCacheMode

Pobiera lub ustawia reprezentację pamięci podręcznej UIElement.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyClip

Pobiera lub ustawia geometrii używane do definiowania opis zawartości elementu. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyClipToBounds

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zawartość tego elementu (lub zawartości pochodzących z elementów podrzędnych tego elementu) pasuje do rozmiaru element zawierający obiekty. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyCommandBindings

Pobiera kolekcję CommandBinding obiekty skojarzone z tym elementem. A CommandBinding umożliwia obsługę polecenia dla tego elementu i deklaruje powiązania między polecenia, jego zdarzeń i obsługi dołączone przez ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyContentEnd

Pobiera TextPointer na koniec zawartości w TextBlock.

System_CAPS_pubpropertyContentStart

Pobiera TextPointer na początku zawartości w TextBlock.

System_CAPS_pubpropertyContextMenu

Pobiera lub ustawia element menu kontekstu, które powinny być wyświetlane przy każdym potwierdzenia za pomocą menu kontekstowego interfejs użytkownika (UI) z wewnątrz tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyCursor

Pobiera lub ustawia kursora wyświetlana, gdy wskaźnik myszy znajduje się za pośrednictwem tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyDataContext

Pobiera lub ustawia kontekst danych dla elementu, gdy uczestniczy w powiązaniu danych.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protpropertyDefaultStyleKey

Pobiera lub ustawia klawisz, aby użyć, aby podczas motywu style są używane lub zdefiniowany styl dla tego formantu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyDependencyObjectType

Pobiera DependencyObjectType który otacza CLR Typ tego wystąpienia. (Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_pubpropertyDesiredSize

Pobiera rozmiar tego elementu obliczanego przebieg procesu układ miar.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyDispatcher

Pobiera Dispatcher to DispatcherObject jest skojarzony.(Dziedziczone z DispatcherObject).

System_CAPS_pubpropertyEffect

Pobiera lub ustawia efekt mapy bitowej ma być zastosowany do UIElement. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyFlowDirection

Pobiera lub Ustawia kierunek tekstu i innych interfejs użytkownika (UI) elementów przepływu w ramach dowolnego elementu nadrzędnego, który kontroluje ich układu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyFocusable

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element można przenieść fokus. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyFocusVisualStyle

Pobiera lub ustawia właściwość, która umożliwia dostosowanie wyglądu, efekty lub inne właściwości stylu, które zostaną zastosowane do tego elementu po przechwytuje fokus klawiatury.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyFontFamily

Pobiera lub ustawia rodzinę czcionek najwyższego poziomu preferowanych dla TextBlock.

System_CAPS_pubpropertyFontSize

Pobiera lub ustawia rozmiar czcionki najwyższego poziomu TextBlock.

System_CAPS_pubpropertyFontStretch

Pobiera lub ustawia najwyższego poziomu charakterystyki rozciąganie czcionki TextBlock.

System_CAPS_pubpropertyFontStyle

Pobiera lub ustawia styl czcionki najwyższego poziomu dla TextBlock.

System_CAPS_pubpropertyFontWeight

Pobiera lub ustawia grubość czcionki najwyższego poziomu dla TextBlock.

System_CAPS_pubpropertyForceCursor

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy to FrameworkElement ma wymusić interfejs użytkownika (UI) do renderowania kursora podaną przez Cursor Właściwości.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyForeground

Pobiera lub ustawia Brush do zastosowania do zawartości tekstu TextBlock.

System_CAPS_pubpropertyHasAnimatedProperties

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element ma wszystkie właściwości animowany.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protpropertyHasEffectiveKeyboardFocus

Pobiera wartość wskazującą, czy UIElement jest ustawiony fokus.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyHeight

Pobiera lub ustawia sugerowane wysokość elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyHorizontalAlignment

Pobiera lub Ustawia wyrównanie w poziomie właściwości stosowane do tego elementu, jeśli składa się wewnątrz elementu nadrzędnego, takich jak elementy lub panelu sterowania.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protpropertyHostedElementsCore

Pobiera wartość moduł wyliczający, który może służyć Iterowanie elementy obsługiwane przez to TextBlock.

System_CAPS_protpropertyInheritanceBehavior

Pobiera lub ustawia limity zakres dziedziczenie wartości właściwości, wyszukiwanie klucza zasobów i RelativeSource FindAncestor wyszukiwania.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyInlines

Pobiera InlineCollection zawierające najwyższego poziomu Inline elementy wchodzące w skład zawartość TextBlock.

System_CAPS_pubpropertyInputBindings

Pobiera zbiór wejściowy powiązania skojarzonego z tym elementem.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyInputScope

Pobiera lub ustawia kontekst dla danych wejściowych używane przez to FrameworkElement.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyIsArrangeValid

Pobiera wartość wskazującą, czy obliczona rozmiar i położenie elementów podrzędnych w układzie tego elementu są prawidłowe.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsEnabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten element jest włączone w interfejs użytkownika (UI). Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protpropertyIsEnabledCore

Pobiera wartość, która staje się wartość zwracaną przez IsEnabled w klasach pochodnych.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsFocused

Pobiera wartość, która określa, czy ten element ma fokus logiczny. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsHitTestVisible

Pobiera lub ustawia wartość, która deklaruje, czy ten element może prawdopodobnie być zwracane jako wynik testu trafienia z część jego renderowanym zawartości. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsHyphenationEnabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy włączyć lub wyłączyć automatyczne dzielenia wyrazów.

System_CAPS_pubpropertyIsInitialized

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element został zainicjowany, albo w trakcie przetwarzania przez XAML procesora, albo przez zdefiniowanie jawnie jej EndInit wywołano metodę.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyIsInputMethodEnabled

Pobiera lub ustala wartość wskazującą, czy system IME, takich jak Input Method Editor (IME), jest włączony dla przetwarzania danych wejściowych do tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsKeyboardFocused

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element ma fokus klawiatury. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsKeyboardFocusWithin

Pobiera wartość wskazującą, czy fokus klawiatury mieści się w dowolnym miejscu elementu lub jego elementy podrzędne w drzewie wizualnym. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsLoaded

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element został załadowany do prezentacji.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyIsManipulationEnabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenia manipulowania są włączone w tej UIElement.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsMeasureValid

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący rozmiar zwrócony przez środek układu jest nieprawidłowy.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsMouseCaptured

Pobiera wartość wskazującą, czy mysz jest przechwytywane do tego elementu. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsMouseCaptureWithin

Pobiera wartość, która określa, czy przechwytywanie myszy jest przechowywane przez ten element lub elementy podrzędne w jego drzewie wizualnym. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsMouseDirectlyOver

Pobiera wartość wskazującą, czy odpowiada trafień wyników testów, które mają element składania pod uwagę pozycji wskaźnika myszy. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsMouseOver

Pobiera wartość wskazującą, czy wskaźnik myszy znajduje się za pośrednictwem tego elementu (w tym elementy podrzędne w drzewie wizualnym). Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsSealed

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest obecnie zapieczętowany (tylko do odczytu).(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_pubpropertyIsStylusCaptured

Pobiera wartość wskazującą, czy pisaka jest przechwytywane przez ten element. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsStylusCaptureWithin

Pobiera wartość, która określa, czy pióra przechwytywania jest utrzymywane przez ten element lub element w granicach elementu i jego drzewie wizualnym. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsStylusDirectlyOver

Pobiera wartość wskazującą, czy pozycja pióra odpowiada trafień wyników testów, które mają element składania pod uwagę. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsStylusOver

Pobiera wartość wskazującą, czy kursor pióra znajduje się za pośrednictwem tego elementu (w tym elementy podrzędne visual). Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyIsVisible

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element jest widoczny w interfejs użytkownika (UI). Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyLanguage

Pobiera lub ustawia informacje o języku lokalizacja/globalizacji, odnoszący się do elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyLayoutTransform

Pobiera lub ustawia przekształcania grafiki, który stosuje się do tego elementu po wykonaniu układu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyLineHeight

Pobiera lub Ustawia wysokość każdego wiersza zawartości.

System_CAPS_pubpropertyLineStackingStrategy

Pobiera lub ustawia mechanizm, za pomocą którego okno linii jest określana dla każdego wiersza tekstu w TextBlock.

System_CAPS_protpropertyLogicalChildren

Pobiera moduł wyliczający, który może przejść logiczne elementy podrzędne TextBlock.(Przesłania FrameworkElement.LogicalChildren).

System_CAPS_pubpropertyMargin

Pobiera lub ustawia margines zewnętrzne elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyMaxHeight

Pobiera lub ustawia ograniczenie maksymalną wysokość elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyMaxWidth

Pobiera lub ustawia ograniczenie maksymalna szerokość elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyMinHeight

Pobiera lub ustawia ograniczenie minimalna wysokość elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyMinWidth

Pobiera lub Ustawia minimalną szerokość ograniczenia elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyName

Pobiera lub ustawia nazwę identyfikującą elementu. Nazwa zawiera odwołanie, tak aby kodem, takie jak kod obsługi zdarzeń, może odwoływać się do elementu znaczników po jest tworzony podczas przetwarzania przez XAML procesora.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyOpacity

Pobiera lub ustawia współczynnik krycie stosowane do całego UIElement Kiedy jest renderowane w interfejs użytkownika (UI). Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyOpacityMask

Pobiera lub ustawia maski krycia jako Brush implementacji, która jest stosowana do dowolnego maskowania kanał alfa renderowanym zawartości tego elementu. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyOverridesDefaultStyle

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten element zawiera właściwości stylu przy użyciu stylów motywu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyPadding

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą grubość dopełnienie odstępów między granice obszaru zawartości, a zawartość wyświetlane przez TextBlock.

System_CAPS_pubpropertyParent

Pobiera element nadrzędny logicznej tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyPersistId

Nieaktualne. Pobiera wartość, który unikatowo identyfikuje ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyRenderSize

Pobiera (lub zestawy, ale zobacz Uwagi) ostatnim renderowania rozmiar tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyRenderTransform

Pobiera lub ustawia transformacji informacje, które ma wpływ na położenie renderowanie tego elementu. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyRenderTransformOrigin

Pobiera lub ustawia punktu centralnego transformację możliwe renderowania zgłoszonych przez RenderTransform, względem granice elementu. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyResources

Pobiera lub ustawia słownika zasobów lokalnie zdefiniowane.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertySnapsToDevicePixels

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy podczas renderowania renderowania dla tego elementu należy używać ustawienia specyficzne dla urządzenia pikseli. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyStyle

Pobiera lub ustawia styl używany przez ten element podczas jest renderowany.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protpropertyStylusPlugIns

Pobiera kolekcję obiektów wtyczki (dostosowanie) pióra skojarzone z tym elementem.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyTag

Pobiera lub ustawia wartość dowolnego obiektu, który może służyć do przechowywania niestandardowych informacji na temat tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyTemplatedParent

Pobiera odwołanie do elementu nadrzędnego szablonu tego elementu. Ta właściwość nie jest istotne, jeśli element nie został utworzony za pomocą szablonu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyText

Pobiera lub ustawia tekst zawartość TextBlock.

System_CAPS_pubpropertyTextAlignment

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, wyrównanie w poziomie zawartości tekstowej.

System_CAPS_pubpropertyTextDecorations

Pobiera lub ustawia TextDecorationCollection zawierający efekty ma być zastosowany do tekstu TextBlock.

System_CAPS_pubpropertyTextEffects

Pobiera lub ustawia efekty ma być zastosowany do zawartości tekstowej w tym elemencie.

System_CAPS_pubpropertyTextTrimming

Pobiera lub ustawia tekst zachowanie przycinanie mogą wykorzystać podczas zawartości przepełnienia obszaru zawartości.

System_CAPS_pubpropertyTextWrapping

Pobiera lub ustawia sposób, w jaki TextBlock zawijania tekstu.

System_CAPS_pubpropertyToolTip

Pobiera lub ustawia obiekt etykietka narzędzia, który jest wyświetlany dla tego elementu w interfejs użytkownika (UI).(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyTouchesCaptured

Pobiera wszystkie urządzenia dotykowe, które są przechwytywane do tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyTouchesCapturedWithin

Pobiera wszystkie urządzenia dotykowe, które są przechwytywane do tego elementu lub wszystkie elementy podrzędne w jego drzewie wizualnym.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyTouchesDirectlyOver

Pobiera wszystkie urządzenia dotykowe, które są przez ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyTouchesOver

Pobiera wszystkie urządzenia dotykowe, które są przez ten element lub wszystkie elementy podrzędne w jego drzewie wizualnym.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyTriggers

Pobiera kolekcję wyzwalaczy ustanowione bezpośrednio na ten element lub elementy podrzędne.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyTypography

Pobiera typografii obecnie wprowadzenia zmiany zawartości tego elementu.

System_CAPS_pubpropertyUid

Pobiera lub ustawia identyfikator unikatowy (dla lokalizacji) dla tego elementu. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubpropertyUseLayoutRounding

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy układ zaokrąglanie powinno być stosowane do tego elementu rozmiar i położenie podczas układu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyVerticalAlignment

Pobiera lub Ustawia wyrównanie w pionie właściwości stosowane do tego elementu, jeśli składa się wewnątrz elementu nadrzędnego, takich jak elementy lub panelu sterowania.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubpropertyVisibility

Pobiera lub ustawia interfejs użytkownika (UI) widoczność tego elementu. Jest to właściwość zależności.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protpropertyVisualBitmapEffect

Nieaktualne. Pobiera lub ustawia BitmapEffect wartość Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualBitmapEffectInput

Nieaktualne. Pobiera lub ustawia BitmapEffectInput wartość Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualBitmapScalingMode

Pobiera lub ustawia BitmapScalingMode dla Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualCacheMode

Pobiera lub ustawia reprezentację pamięci podręcznej Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualChildrenCount

Pobiera liczbę Visual dzieci obsługiwanych przez TextBlock.(Przesłania FrameworkElement.VisualChildrenCount).

System_CAPS_protpropertyVisualClearTypeHint

Pobiera lub ustawia ClearTypeHint Określa, jak technologia ClearType jest renderowany w Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualClip

Pobiera lub ustawia clip region Visual jako Geometry wartość.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualEdgeMode

Pobiera lub ustawia tryb krawędzi Visual jako EdgeMode wartość.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualEffect

Pobiera lub ustawia efekt mapy bitowej ma być zastosowany do Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualOffset

Pobiera lub ustawia wartość przesunięcia visual obiektu.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualOpacity

Pobiera lub ustawia nieprzezroczystość Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualOpacityMask

Pobiera lub ustawia Brush wartość, która reprezentuje maski krycia Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualParent

Pobiera visual obiekt nadrzędny drzewa wizualnego.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualScrollableAreaClip

Pobiera lub ustawia obciętych przewijanym obszarze dla Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualTextHintingMode

Pobiera lub ustawia TextHintingMode z Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualTextRenderingMode

Pobiera lub ustawia TextRenderingMode z Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualTransform

Pobiera lub ustawia Transform wartość Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualXSnappingGuidelines

Pobiera lub ustawia współrzędną x (pionowy) wytyczna kolekcji.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protpropertyVisualYSnappingGuidelines

Pobiera lub ustawia współrzędną y (poziomy) wytyczna kolekcji.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_pubpropertyWidth

Pobiera lub ustawia szerokość elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodAddHandler(RoutedEvent, Delegate)

Dodaje program obsługi zdarzenia trasowanego dla określonego zdarzenia trasowanego, dodawanie obsługi do kolekcji program obsługi dla bieżącego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodAddHandler(RoutedEvent, Delegate, Boolean)

Dodaje program obsługi zdarzenia trasowanego dla określonego zdarzenia trasowanego, dodawanie obsługi do kolekcji program obsługi dla bieżącego elementu. Określ handledEventsToo jako true ma podany program obsługi, można wywołać dla zdarzenia trasowanego, który już został oznaczony jako obsługiwane przez inny element wzdłuż trasy zdarzeń.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodAddLogicalChild(Object)

Podany obiekt dodaje do drzewa logicznego tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodAddToEventRoute(EventRoute, RoutedEventArgs)

Dodaje obsługi na określonym EventRoute dla bieżącego UIElement kolekcji programu obsługi zdarzeń.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodAddVisualChild(Visual)

Definiuje relacji nadrzędny podrzędny między dwoma elementy wizualne.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_pubmethodApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock)

Dotyczy animacji właściwości zależności określonego dla tego elementu. Istniejących animacjach są zatrzymane i zastąpione nowej animacji.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior)

Zastosowanie animacji właściwości zależności określonego dla tego elementu, z możliwością Określ, co się stanie, jeśli właściwość jest już uruchomiona Animacja.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodApplyTemplate()

Kompilacje drzewa wizualnego bieżący szablon w razie potrzeby i zwraca wartość wskazującą, czy drzewa wizualnego skompilowano przy tym wywołaniem.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodArrange(Rect)

Określa położenie elementów podrzędnych i określa rozmiar UIElement. Elementy nadrzędne wywołać tę metodę z ich ArrangeCore implementacji (lub równoważne framework poziomie WPF) w celu utworzenia aktualizację układu cyklicznego. Ta metoda stanowi drugi przebieg aktualizację układu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodArrangeCore(Rect)

Implementuje ArrangeCore (zdefiniowany jako wirtualnego w UIElement) i zapieczętowuje wdrożenia.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodArrangeOverride(Size)

Określa położenie elementów podrzędnych i określa rozmiar TextBlock.(Przesłania FrameworkElement.ArrangeOverride(Size)).

System_CAPS_pubmethodBeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Uruchamia animację dla określonej właściwości animowanych tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodBeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Początkowe, który określonych animacji dla określonej właściwości animowanych tego elementu z tej strony można określić, co się stanie, jeśli właściwość jest już uruchomiona Animacja.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodBeginInit()

Uruchamia proces inicjowania dla tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodBeginStoryboard(Storyboard)

Rozpocznie się Sekwencja akcji, które są zawarte w podanych scenorysu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodBeginStoryboard(Storyboard, HandoffBehavior)

Rozpoczyna się sekwencję akcji zawarte w podanych scenorysu, opcje określone dla co powinno się zdarzyć, jeśli właściwość jest już animowany.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodBeginStoryboard(Storyboard, HandoffBehavior, Boolean)

Rozpoczyna się sekwencję akcji zawarte w podanych scenorysu, o określonym stanie dla formantu animacji po uruchomieniu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodBringIntoView()

Próby wprowadzenia tego elementu w widoku w ramach dowolnego przewijanego regionów, który jest zawarty w.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodBringIntoView(Rect)

Próby wprowadzenia rozmiar podany region tego elementu w widoku w ramach dowolnego przewijanego regionów, który jest zawarty w.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodCaptureMouse()

Próbuje wymusić przechwytywanie myszy do tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodCaptureStylus()

Próbuje wymusić przechwytywania pisaka do tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodCaptureTouch(TouchDevice)

Próbuje wymusić przechwytywania dotykowego do tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodCheckAccess()

Określa, czy wątek wywołujący ma dostęp do tego DispatcherObject.(Dziedziczone z DispatcherObject).

System_CAPS_pubmethodClearValue(DependencyProperty)

Usuwa lokalną wartość właściwości. Właściwość do wyczyszczenia jest określona przez DependencyProperty identyfikator.(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_pubmethodClearValue(DependencyPropertyKey)

Usuwa lokalną wartość właściwości tylko do odczytu. Właściwość do wyczyszczenia jest określona przez DependencyPropertyKey.(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_pubmethodCoerceValue(DependencyProperty)

Przekształca wynik dane wartości właściwości określona zależność. W tym celu wywoływania wszelkie CoerceValueCallback określone właściwości metadanych dla właściwości zależności jako istnieje w wywołaniu funkcji DependencyObject.(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_pubmethodEndInit()

Wskazuje, że proces inicjowania dla elementu jest pełny.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Określa, czy podana DependencyObject odpowiada bieżącej DependencyObject.(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_protmethodFinalize()

Umożliwia spróbuj zwolnić zasoby i wykonywać inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskane przez wyrzucanie elementów bezużytecznych.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodFindCommonVisualAncestor(DependencyObject)

Zwraca element nadrzędny wspólnej dwóch obiektów wizualnych.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_pubmethodFindName(String)

Wyszukuje element o nazwie podany identyfikator.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodFindResource(Object)

Wyszukuje zasób z określonym kluczem i zgłasza wyjątek, jeśli nie można odnaleźć żądanego zasobu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodFocus()

Próbuje ustawić fokus do tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodGetAnimationBaseValue(DependencyProperty)

Zwraca wartość właściwości podstawowej określonej właściwości tego elementu, pomijając wszelkie animowana wartość z bieżącą lub zatrzymana animacji.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetBaselineOffset(DependencyObject)

Zwraca wartość BaselineOffset dołączona właściwość dla obiektu określonego zależności.

System_CAPS_pubmethodGetBindingExpression(DependencyProperty)

Zwraca BindingExpression reprezentująca powiązania w określonej właściwości.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetFontFamily(DependencyObject)

Zwraca wartość FontFamilyProperty dołączona właściwość dla obiektu określonego zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetFontSize(DependencyObject)

Zwraca wartość FontSize dołączona właściwość dla obiektu określonego zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetFontStretch(DependencyObject)

Zwraca wartość FontStretch dołączona właściwość dla obiektu określonego zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetFontStyle(DependencyObject)

Zwraca wartość FontStyle dołączona właściwość dla obiektu określonego zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetFontWeight(DependencyObject)

Zwraca wartość FontWeight dołączona właściwość dla obiektu określonego zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetForeground(DependencyObject)

Zwraca wartość Foreground dołączona właściwość dla obiektu określonego zależności.

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Pobiera kod skrótu dla tego DependencyObject.(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_protmethodGetLayoutClip(Size)

Zwraca geometrii maski wycinka. Maska ma zastosowanie, jeśli system układu próbuje Rozmieść element, który jest większy niż miejsce wyświetlania dostępne.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetLineHeight(DependencyObject)

Zwraca wartość LineHeight dołączona właściwość dla obiektu określonego zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetLineStackingStrategy(DependencyObject)

Zwraca wartość LineStackingStrategy dołączona właściwość dla obiektu określonego zależności.

System_CAPS_pubmethodGetLocalValueEnumerator()

Tworzy wyspecjalizowane moduł wyliczający określania właściwości zależności, które ustawiono lokalnie wartości na tym DependencyObject.(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_pubmethodGetPositionFromPoint(Point, Boolean)

Zwraca TextPointer do najbliższego określonej pozycji Point.

System_CAPS_protmethodGetRectanglesCore(ContentElement)

Zwraca kolekcję tylko do odczytu ograniczenia prostokąty dla określonej ContentElement.

System_CAPS_protmethodGetTemplateChild(String)

Zwraca nazwanego elementu w drzewie wizualnym wystąpień ControlTemplate.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetTextAlignment(DependencyObject)

Zwraca wartość TextAlignment dołączona właściwość dla obiektu określonego zależności.

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodGetUIParentCore()

Zwraca alternatywny nadrzędny logiczne dla tego elementu, jeśli istnieje nie nadrzędnej visual.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodGetValue(DependencyProperty)

Zwraca bieżącą wartość skuteczne właściwość zależności w tym wystąpieniu programu DependencyObject.(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_protmethodGetVisualChild(Int32)

Zwraca Visual podrzędne pod określonym indeksem.(Przesłania FrameworkElement.GetVisualChild(Int32)).

System_CAPS_protmethodHitTestCore(GeometryHitTestParameters)

Implementuje Visual.HitTestCore Podawanie podstawowy element trafień testowania zachowanie (zwracanie GeometryHitTestResult).(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodHitTestCore(PointHitTestParameters)
System_CAPS_pubmethodInputHitTest(Point)

Zwraca element danych wejściowych w bieżącym elemencie co określonych współrzędnych względem pochodzenia bieżącego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodInputHitTestCore(Point)

Zwraca IInputElement o określonej Point w TextBlock.

System_CAPS_pubmethodInvalidateArrange()

Unieważnia stanu Rozmieść (układ) dla elementu. Po unieważnianie element ma jego układ zaktualizowane, będzie przebiegał asynchronicznie, chyba że następnie wymuszone przez UpdateLayout.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodInvalidateMeasure()

Unieważnia stanu pomiaru (układ) dla elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodInvalidateProperty(DependencyProperty)

Ponownie oblicza efektywną wartość właściwości określonej zależności(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_pubmethodInvalidateVisual()

Unieważnia renderowania elementu i wymusza pełne nowe przekazanie układu. OnRender jest wywoływana po zakończeniu cyklu układu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodIsAncestorOf(DependencyObject)

Określa, czy obiekt visual jest elementem nadrzędnym elementu podrzędnego obiekt visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_pubmethodIsDescendantOf(DependencyObject)

Określa, czy visual obiekt jest obiektem podrzędnym obiektu nadrzędnego visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_pubmethodMeasure(Size)

Aktualizacje DesiredSize z UIElement. Elementy nadrzędne wywołać tę metodę z własnych MeasureCore aktualizacji implementacje do tworzenia układu cyklicznego. Wywołanie tej metody stanowi pierwszym przebiegu aktualizację układu (pass "Miary").(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodMeasureCore(Size)

Implementuje basic pomiar przebiegu zachowanie systemu układu FrameworkElement.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodMeasureOverride(Size)

Nosi nazwę ponownie pomiaru TextBlock.(Przesłania FrameworkElement.MeasureOverride(Size)).

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

Tworzy płytką kopię bieżącego Object.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodMoveFocus(TraversalRequest)

Przesuwa klawiaturę od tego elementu i do innego elementu w kierunku przechodzenie podany.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodOnAccessKey(AccessKeyEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla podczas klucz dostępu zrozumiałą dla tego elementu jest wywoływany.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodOnApplyTemplate()

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, wywoływany jest zawsze, gdy kod aplikacji lub procesy wewnętrzne wywołanie ApplyTemplate.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodOnChildDesiredSizeChanged(UIElement)

Obsługuje układ zachowanie, gdy zmieniany jest rozmiar elementu podrzędnego.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnChildDesiredSizeChangedCore(UIElement)

Wywoływana, gdy element podrzędny wynikających z UIElement zmiany jego DesiredSize.

System_CAPS_protmethodOnContextMenuClosing(ContextMenuEventArgs)

Wywoływany przy każdym nieobsługiwany ContextMenuClosing zdarzenie trasowane osiągnie tej klasy w jego trasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodOnContextMenuOpening(ContextMenuEventArgs)

Wywoływany przy każdym nieobsługiwany ContextMenuOpening zdarzenie trasowane osiągnie tej klasy w jego trasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodOnCreateAutomationPeer()

Tworzy i zwraca AutomationPeer obiektu w tym TextBlock.(Przesłania UIElement.OnCreateAutomationPeer()).

System_CAPS_protmethodOnDpiChanged(DpiScale, DpiScale)

Wywoływane, gdy wartość DPI, w którym ten widok jest renderowany zmiany.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protmethodOnDragEnter(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany DragDrop.DragEnter dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnDragLeave(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany DragDrop.DragLeave dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnDragOver(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany DragDrop.DragOver dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnDrop(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany DragDrop.DragEnter dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany DragDrop.GiveFeedback dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnGotFocus(RoutedEventArgs)

Wywoływane przy nieobsługiwany GotFocus osiąga ten element w swojej drodze.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodOnGotKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Keyboard.GotKeyboardFocus dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnGotMouseCapture(MouseEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.GotMouseCapture dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnGotStylusCapture(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.GotStylusCapture dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnGotTouchCapture(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla GotTouchCapture zdarzenie trasowane sytuacji, gdy dotykowe są przechwytywane do tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnInitialized(EventArgs)

Podnosi Initialized zdarzenie. Ta metoda jest wywoływana przy każdym IsInitialized jest równa true wewnętrznie.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodOnIsKeyboardFocusedChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany IsKeyboardFocusedChanged wywoływane jest zdarzenie dla tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnIsKeyboardFocusWithinChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane przed IsKeyboardFocusWithinChanged zdarzenie jest wywoływane przez ten element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnIsMouseCapturedChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany IsMouseCapturedChanged wywoływane jest zdarzenie dla tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnIsMouseCaptureWithinChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany IsMouseCaptureWithinChanged wywoływane jest zdarzenie dla tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnIsMouseDirectlyOverChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany IsMouseDirectlyOverChanged wywoływane jest zdarzenie dla tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnIsStylusCapturedChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany IsStylusCapturedChanged wywoływane jest zdarzenie dla tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnIsStylusCaptureWithinChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany IsStylusCaptureWithinChanged wywoływane jest zdarzenie dla tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnIsStylusDirectlyOverChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany IsStylusDirectlyOverChanged wywoływane jest zdarzenie dla tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnKeyDown(KeyEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Keyboard.KeyDown dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnKeyUp(KeyEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Keyboard.KeyUp dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnLostFocus(RoutedEventArgs)

Podnosi LostFocus kierowanego zdarzenia przy użyciu danych zdarzeń, który został dostarczony.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnLostKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Keyboard.LostKeyboardFocus dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnLostMouseCapture(MouseEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.LostMouseCapture dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnLostStylusCapture(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.LostStylusCapture dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnLostTouchCapture(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla LostTouchCapture zdarzenie trasowane sytuacji, gdy ten element traci przechwytywania dotykowej.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnManipulationBoundaryFeedback(ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs)

Wywoływana, gdy ManipulationBoundaryFeedback wystąpienia zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnManipulationCompleted(ManipulationCompletedEventArgs)

Wywoływana, gdy ManipulationCompleted wystąpienia zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnManipulationDelta(ManipulationDeltaEventArgs)

Wywoływana, gdy ManipulationDelta wystąpienia zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnManipulationInertiaStarting(ManipulationInertiaStartingEventArgs)

Wywoływana, gdy ManipulationInertiaStarting wystąpienia zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs)

Wywoływana, gdy ManipulationStarted wystąpienia zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnManipulationStarting(ManipulationStartingEventArgs)

Zapewnia obsługę dla klasy ManipulationStarting utworzona kierowanego zdarzenia, który występuje, gdy pierwszy przetwórca manipulacji.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnMouseDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.MouseDown dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnMouseEnter(MouseEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.MouseEnter dołączone zdarzenie jest wywoływane dla tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnMouseLeave(MouseEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.MouseLeave dołączone zdarzenie jest wywoływane na ten element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany MouseLeftButtonDown wywoływane jest zdarzenie trasowane tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany MouseLeftButtonUp zdarzenie trasowane osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnMouseMove(MouseEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.MouseMove dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnMouseRightButtonDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany MouseRightButtonDown zdarzenie trasowane osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnMouseRightButtonUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany MouseRightButtonUp zdarzenie trasowane osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnMouseUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.MouseUp zdarzenie trasowane osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnMouseWheel(MouseWheelEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.MouseWheel dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewDragEnter(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany DragDrop.PreviewDragEnter dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewDragLeave(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany DragDrop.PreviewDragLeave dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewDragOver(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany DragDrop.PreviewDragOver dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewDrop(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany DragDrop.PreviewDrop dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany DragDrop.PreviewGiveFeedback dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewGotKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Keyboard.PreviewGotKeyboardFocus dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewKeyDown(KeyEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Keyboard.PreviewKeyDown dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewKeyUp(KeyEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Keyboard.PreviewKeyUp dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewLostKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Keyboard.PreviewKeyDown dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewMouseDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.PreviewMouseDown dołączone zdarzenie trasowane osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany PreviewMouseLeftButtonDown zdarzenie trasowane osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany PreviewMouseLeftButtonUp zdarzenie trasowane osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewMouseMove(MouseEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.PreviewMouseMove dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewMouseRightButtonDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany PreviewMouseRightButtonDown zdarzenie trasowane osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewMouseRightButtonUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany PreviewMouseRightButtonUp zdarzenie trasowane osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewMouseUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.PreviewMouseUp dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewMouseWheel(MouseWheelEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.PreviewMouseWheel dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany DragDrop.PreviewQueryContinueDrag dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewStylusButtonDown(StylusButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.PreviewStylusButtonDown dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewStylusButtonUp(StylusButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.PreviewStylusButtonUp dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewStylusDown(StylusDownEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.PreviewStylusDown dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewStylusInAirMove(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.PreviewStylusInAirMove dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewStylusInRange(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.PreviewStylusInRange dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewStylusMove(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.PreviewStylusMove dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewStylusOutOfRange(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.PreviewStylusOutOfRange dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewStylusSystemGesture(StylusSystemGestureEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.PreviewStylusSystemGesture dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewStylusUp(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.PreviewStylusUp dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewTextInput(TextCompositionEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany TextCompositionManager.PreviewTextInput dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewTouchDown(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla PreviewTouchDown zdarzenie trasowane sytuacji, gdy touch naciśnie tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewTouchMove(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla PreviewTouchMove zdarzenie trasowane sytuacji, gdy touch przenosi znajduje się wewnątrz tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPreviewTouchUp(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla PreviewTouchUp zdarzenie trasowane występujący po wydaniu touch wewnątrz tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy obsługiwana wartość co najmniej jednego zmiany właściwości zależności.(Przesłania FrameworkElement.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)).

System_CAPS_protmethodOnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany DragDrop.QueryContinueDrag dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnQueryCursor(QueryCursorEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Mouse.QueryCursor dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnRender(DrawingContext)

Renderuje zawartość TextBlock.(Przesłania UIElement.OnRender(DrawingContext)).

System_CAPS_protmethodOnRenderSizeChanged(SizeChangedInfo)

Podnosi SizeChanged zdarzeń, korzystając z informacji określony jako część danych ewentualnych zdarzeń.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodOnStyleChanged(Style, Style)

Wywoływane po zmianie stylu używany ten element, który spowoduje unieważnienie układu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodOnStylusButtonDown(StylusButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.StylusButtonDown dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnStylusButtonUp(StylusButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.StylusButtonUp dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnStylusDown(StylusDownEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.StylusDown dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnStylusEnter(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.StylusEnter dołączone zdarzenie jest wywoływane przez ten element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnStylusInAirMove(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.StylusInAirMove dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnStylusInRange(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.StylusInRange dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnStylusLeave(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.StylusLeave dołączone zdarzenie jest wywoływane przez ten element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnStylusMove(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.StylusMove dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnStylusOutOfRange(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.StylusOutOfRange dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnStylusSystemGesture(StylusSystemGestureEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.StylusSystemGesture dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnStylusUp(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany Stylus.StylusUp dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnTextInput(TextCompositionEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsługiwany TextCompositionManager.TextInput dołączone zdarzenie osiągnie elementu w jego trasy, który pochodzi od tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnToolTipClosing(ToolTipEventArgs)

Wywoływany przy każdym nieobsługiwany ToolTipClosing zdarzenie trasowane osiągnie tej klasy w jego trasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodOnToolTipOpening(ToolTipEventArgs)

Zawsze, gdy wywoływany ToolTipOpening zdarzenie trasowane osiągnie tej klasy w jego trasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodOnTouchDown(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla TouchDown zdarzenie trasowane sytuacji, gdy touch naciśnie wewnątrz tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnTouchEnter(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla TouchEnter zdarzenie trasowane sytuacji, gdy touch zostanie przeniesiony z zewnątrz do wewnątrz granicami tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnTouchLeave(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla TouchLeave zdarzenie trasowane sytuacji, gdy touch zostanie przeniesiony z wewnątrz-poza granicami to UIElement.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnTouchMove(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla TouchMove zdarzenie trasowane sytuacji, gdy touch przenosi znajduje się wewnątrz tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnTouchUp(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla TouchUp zdarzenie trasowane występujący po wydaniu touch wewnątrz tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodOnVisualChildrenChanged(DependencyObject, DependencyObject)

Wywoływana, gdy VisualCollection visual obiektu jest modyfikowany.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_protmethodOnVisualParentChanged(DependencyObject)

Wywoływane po zmianie elementu nadrzędnego tego elementu w drzewie wizualnym. Zastępuje OnVisualParentChanged.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodParentLayoutInvalidated(UIElement)

Obsługuje układ przyrostowy wdrożenia w specjalnych podklasy FrameworkElement. ParentLayoutInvalidated jest wywoływana, gdy element podrzędny spowodowała unieważnienie właściwość, która jest oznaczona w metadanych jako obejmujące miary elementu nadrzędnego lub zorganizować przekazuje podczas układu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodPointFromScreen(Point)

Konwertuje Point we współrzędnych ekranu do Point reprezentujący bieżącą współrzędnych Visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_pubmethodPointToScreen(Point)

Konwertuje Point reprezentujący bieżącą współrzędnych Visual do Point we współrzędnych ekranu.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_pubmethodPredictFocus(FocusNavigationDirection)

Określa następnego elementu, który otrzyma fokus względem tego elementu dla kierunku przepływu podane fokus, ale faktycznie nie powoduje przeniesienia fokusu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodRaiseEvent(RoutedEventArgs)

Uruchamia określonego zdarzenia trasowane. RoutedEvent Zgłoszenie jest identyfikowana w RoutedEventArgs wystąpienia, które jest dostępne (jako RoutedEvent Właściwości danych zdarzenia).(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodReadLocalValue(DependencyProperty)

Zwraca lokalną wartość właściwości zależności, jeśli istnieje.(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_pubmethodRegisterName(String, Object)

Zapewnia metodę dostępu, który upraszcza dostęp do NameScope Metoda rejestracji.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodReleaseAllTouchCaptures()

Zwalnia wszystkie urządzenia przechwyconych touch z tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodReleaseMouseCapture()

Przechwytywanie myszy zwalnia, jeżeli ten element przechwytywania.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodReleaseStylusCapture()

Zwalnia przechwytywania urządzenia pióra, jeżeli ten element przechwytywania.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodReleaseTouchCapture(TouchDevice)

Próbuje zwalnianie urządzenia określonego touch z tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodRemoveHandler(RoutedEvent, Delegate)

Usuwa obsługę określonego zdarzenia trasowane z tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodRemoveLogicalChild(Object)

Usuwa podany obiekt z drzewa logicznego tego elementu. FrameworkElement Aktualizuje wskaźniki nadrzędnej dotyczy drzewo logiczne do synchronizowania podczas usuwania.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_protmethodRemoveVisualChild(Visual)

Usunięcie relacji nadrzędny podrzędny między dwoma elementy wizualne.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetBaselineOffset(DependencyObject, Double)

Ustawia wartość BaselineOffset dołączona właściwość w obiekcie określonej zależności.

System_CAPS_pubmethodSetBinding(DependencyProperty, BindingBase)

Powiązanie dołącza do tego elementu, oparte na obiekt podane powiązania.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodSetBinding(DependencyProperty, String)

Powiązanie dołącza do tego elementu, na podstawie podanego źródła właściwości nazwy jako kwalifikacją ścieżki do źródła danych.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodSetCurrentValue(DependencyProperty, Object)

Ustawia wartość właściwości zależności bez zmiany jego źródło wartości.(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetFontFamily(DependencyObject, FontFamily)

Ustawia wartość FontFamily dołączona właściwość w obiekcie określonej zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetFontSize(DependencyObject, Double)

Ustawia wartość FontSize dołączona właściwość w obiekcie określonej zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetFontStretch(DependencyObject, FontStretch)

Ustawia wartość FontStretch dołączona właściwość w obiekcie określonej zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetFontStyle(DependencyObject, FontStyle)

Ustawia wartość FontStyle dołączona właściwość w obiekcie określonej zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetFontWeight(DependencyObject, FontWeight)

Ustawia wartość FontWeight dołączona właściwość w obiekcie określonej zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetForeground(DependencyObject, Brush)

Ustawia wartość Foreground dołączona właściwość w obiekcie określonej zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetLineHeight(DependencyObject, Double)

Ustawia wartość LineHeight dołączona właściwość w obiekcie określonej zależności.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetLineStackingStrategy(DependencyObject, LineStackingStrategy)

Ustawia wartość LineStackingStrategy dołączona właściwość w obiekcie określonej zależności.

System_CAPS_pubmethodSetResourceReference(DependencyProperty, Object)

Wyszukuje zasób o określonej nazwie i konfiguruje odwołania do zasobów do niego dla określonej właściwości.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetTextAlignment(DependencyObject, TextAlignment)

Ustawia wartość TextAlignment dołączona właściwość w obiekcie określonej zależności.

System_CAPS_pubmethodSetValue(DependencyProperty, Object)

Ustawia wartość lokalnych właściwości zależności, określony przez jego identyfikatora właściwości zależności.(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_pubmethodSetValue(DependencyPropertyKey, Object)

Ustawia wartość lokalnych właściwości zależności tylko do odczytu, określona przez DependencyPropertyKey identyfikatora właściwości zależności.(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeBaselineOffset()

Zwraca wartość wskazującą, czy wartość BaselineOffset Właściwość powinien zostać Zserializowany podczas serializacji TextBlock obiektu.

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeCommandBindings()

Zwraca, czy procesy serializacji powinien serializować zawartości CommandBindings właściwości wystąpienia tej klasy.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeInlines(XamlDesignerSerializationManager)

Zwraca wartość wskazującą, czy wartość Inlines Właściwość powinien zostać Zserializowany podczas serializacji TextBlock obiektu.

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeInputBindings()

Zwraca, czy procesy serializacji powinien serializować zawartości InputBindings właściwości wystąpienia tej klasy.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_protmethodShouldSerializeProperty(DependencyProperty)

Zwraca wartość wskazującą, czy procesy serializacji powinien serializacji wartości dla właściwości zależności podany.(Dziedziczone z DependencyObject).

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeResources()

Zwraca, czy procesy serializacji powinien serializować zawartości Resources Właściwości.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeStyle()

Zwraca, czy procesy serializacji powinien serializować zawartości Style Właściwości.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeText()

Zwraca wartość wskazującą, czy wartość Text Właściwość powinien zostać Zserializowany podczas serializacji TextBlock obiektu.

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeTriggers()

Zwraca, czy procesy serializacji powinien serializować zawartości Triggers Właściwości.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodTransformToAncestor(Visual)

Zwraca przekształcenie, który może służyć do przekształcania współrzędne z Visual na określonym Visual nadrzędnym visual obiektu.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_pubmethodTransformToAncestor(Visual3D)

Zwraca przekształcenie, który może służyć do przekształcania współrzędne z Visual na określonym Visual3D nadrzędnym visual obiektu.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_pubmethodTransformToDescendant(Visual)

Zwraca przekształcenie, który może służyć do przekształcania współrzędne z Visual do obiektu podrzędnego określonego obiektu visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_pubmethodTransformToVisual(Visual)

Zwraca przekształcenie, który może służyć do przekształcania współrzędne z Visual do określonego obiektu visual.(Dziedziczone z Visual).

System_CAPS_pubmethodTranslatePoint(Point, UIElement)

Wykonuje translację punkt względem tego elementu, aby współrzędne, które są względne wobec określonego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodTryFindResource(Object)

Wyszukuje zasób z określonym kluczem i zwraca tego zasobu, jeśli znaleziono.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodUnregisterName(String)

Upraszcza dostęp do NameScope Dezaktywowanie rejestracji metody.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodUpdateDefaultStyle()

Przywrócenie domyślnego stylu do bieżącego FrameworkElement.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubmethodUpdateLayout()

Zapewnia, że wszystkie elementy podrzędne visual tego elementu są zaktualizowane prawidłowo układu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubmethodVerifyAccess()

Wymusza, że wątek wywołujący ma dostęp do tego DispatcherObject.(Dziedziczone z DispatcherObject).

NazwaOpis
System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticBackgroundProperty

Identyfikuje Background Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticBaselineOffsetProperty

Identyfikuje BaselineOffset Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticFontFamilyProperty

Identyfikuje FontFamily Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticFontSizeProperty

Identyfikuje FontSize Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticFontStretchProperty

Identyfikuje FontStretch Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticFontStyleProperty

Identyfikuje FontStyle Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticFontWeightProperty

Identyfikuje FontWeight Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticForegroundProperty

Identyfikuje Foreground Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticIsHyphenationEnabledProperty

Identyfikuje IsHyphenationEnabled Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticLineHeightProperty

Identyfikuje LineHeight Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticLineStackingStrategyProperty

Identyfikuje LineStackingStrategy Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticPaddingProperty

Identyfikuje Padding Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTextAlignmentProperty

Identyfikuje TextAlignment Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTextDecorationsProperty

Identyfikuje TextDecorations Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTextEffectsProperty

Identyfikuje TextEffects Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTextProperty

Identyfikuje Text Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTextTrimmingProperty

Identyfikuje TextTrimming Właściwość zależności.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTextWrappingProperty

Identyfikuje TextWrapping Właściwość zależności.

NazwaOpis
System_CAPS_pubeventContextMenuClosing

Występuje tuż przed wszystkie menu kontekstowe dla elementu jest zamknięty.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubeventContextMenuOpening

Występuje, gdy wszystkie menu kontekstowe dla elementu jest otwarty.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubeventDataContextChanged

Występuje po zmianie kontekstu danych dla tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubeventDragEnter

Występuje, gdy system wprowadzania zgłasza zdarzenie przeciągania podstawowej z tym elementem docelowym przeciągania.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventDragLeave

Występuje, gdy system wprowadzania zgłasza zdarzenie przeciągania podstawowej z tym elementem jako punkt początkowy przeciągania.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventDragOver

Występuje, gdy system wprowadzania zgłasza zdarzenie przeciągania podstawowej z tym elementem jako potencjalne miejsca docelowego.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventDrop

Występuje, gdy system wprowadzania zgłasza zdarzenie porzucenia podstawowej z tym elementem jako miejsca docelowego.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventFocusableChanged

Występuje, gdy wartość Focusable zmiany właściwości.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventGiveFeedback

Występuje, gdy system wprowadzania Raporty podstawowe zdarzenia przeciągania i upuszczania, które obejmuje ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventGotFocus

Występuje, gdy ten element uzyskuje fokus logiczny.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventGotKeyboardFocus

Występuje, gdy klawiatury koncentruje się na ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventGotMouseCapture

Występuje, gdy ten element umożliwia przechwytywanie myszy.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventGotStylusCapture

Występuje, gdy ten element przechwytuje pisaka.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventGotTouchCapture

Występuje, gdy dotykowe są przechwytywane do tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventInitialized

Występuje, gdy to FrameworkElement został zainicjowany. To zdarzenie pokrywa się z przypadkami gdzie wartość IsInitialized zmiany właściwości z false (lub niezdefiniowaną) do true.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubeventIsEnabledChanged

Występuje, gdy wartość IsEnabled właściwość na zmiany tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventIsHitTestVisibleChanged

Występuje, gdy wartość IsHitTestVisible zmiany właściwości zależności dla tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventIsKeyboardFocusedChanged

Występuje, gdy wartość IsKeyboardFocused zmiany właściwości tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventIsKeyboardFocusWithinChanged

Występuje, gdy wartość IsKeyboardFocusWithinChanged zmiany właściwości tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventIsMouseCapturedChanged

Występuje, gdy wartość IsMouseCaptured zmiany właściwości tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventIsMouseCaptureWithinChanged

Występuje, gdy wartość IsMouseCaptureWithinProperty zmiany tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventIsMouseDirectlyOverChanged

Występuje, gdy wartość IsMouseDirectlyOver zmiany właściwości tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventIsStylusCapturedChanged

Występuje, gdy wartość IsStylusCaptured zmiany właściwości tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventIsStylusCaptureWithinChanged

Występuje, gdy wartość IsStylusCaptureWithin zmiany właściwości tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventIsStylusDirectlyOverChanged

Występuje, gdy wartość IsStylusDirectlyOver zmiany właściwości tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventIsVisibleChanged

Występuje, gdy wartość IsVisible zmiany właściwości tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventKeyDown

Występuje, gdy zostanie naciśnięty klawisz, gdy fokus jest na ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventKeyUp

Występuje po zwolnieniu klawisza, gdy fokus jest na ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventLayoutUpdated

Występuje, gdy układ różnych elementów wizualnych skojarzony z bieżącą Dispatcher zmiany.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventLoaded

Występuje, gdy element jest rozmieszczony, odtwarzane i gotowy do współpracy.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubeventLostFocus

Występuje, gdy ten element traci fokus logiczny.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventLostKeyboardFocus

Występuje, gdy klawiatury nie jest już skupia się na ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventLostMouseCapture

Występuje, gdy ten element traci przechwytywania myszą.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventLostStylusCapture

Występuje, gdy ten element traci przechwytywania pióra.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventLostTouchCapture

Występuje, gdy ten element traci przechwytywania dotykowej.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventManipulationBoundaryFeedback

Występuje, gdy manipulowania napotka granicy.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventManipulationCompleted

Występuje, gdy manipulacji i bezwładności na UIElement obiektu zostało ukończone.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventManipulationDelta

Występuje, gdy urządzenie wejściowe pozycji podczas manipulowania.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventManipulationInertiaStarting

Występuje, gdy urządzenie wejściowe traci kontaktu z UIElement obiektu podczas manipulacji i bezwładności rozpoczyna się.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventManipulationStarted

Występuje, gdy urządzenie wejściowe rozpoczyna się manipulowania UIElement obiektu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventManipulationStarting

Występuje, gdy procesor manipulowania pierwszego tworzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventMouseDown

Występuje po naciśnięciu każdy przycisk myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventMouseEnter

Występuje, gdy wskaźnik myszy zostanie granicami tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventMouseLeave

Występuje, gdy wskaźnik myszy opuści granicami tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventMouseLeftButtonDown

Występuje po naciśnięciu lewy przycisk myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventMouseLeftButtonUp

Występuje po zwolnieniu lewym przyciskiem myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventMouseMove

Występuje, gdy wskaźnik myszy przesuwa się za pośrednictwem tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventMouseRightButtonDown

Występuje, gdy zostanie naciśnięty prawym przyciskiem myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventMouseRightButtonUp

Występuje po zwolnieniu prawym przyciskiem myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventMouseUp

Występuje, gdy wszystkie przycisk myszy zostanie zwolniony przez ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventMouseWheel

Występuje, gdy użytkownik obraca kółkiem myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewDragEnter

Występuje, gdy system wprowadzania zgłasza zdarzenie przeciągania podstawowej z tym elementem docelowym przeciągania.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewDragLeave

Występuje, gdy system wprowadzania zgłasza zdarzenie przeciągania podstawowej z tym elementem jako punkt początkowy przeciągania.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewDragOver

Występuje, gdy system wprowadzania zgłasza zdarzenie przeciągania podstawowej z tym elementem jako potencjalne miejsca docelowego.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewDrop

Występuje, gdy system wprowadzania zgłasza zdarzenie porzucenia podstawowej z tym elementem jako miejsca docelowego.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewGiveFeedback

Występuje po rozpoczęciu operacji przeciągania i upuszczania.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewGotKeyboardFocus

Występuje, gdy klawiatury koncentruje się na ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewKeyDown

Występuje, gdy zostanie naciśnięty klawisz, gdy fokus jest na ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewKeyUp

Występuje po zwolnieniu klawisza, gdy fokus jest na ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewLostKeyboardFocus

Występuje, gdy klawiatury nie jest już skupia się na ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewMouseDown

Występuje po naciśnięciu każdy przycisk myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewMouseLeftButtonDown

Występuje po naciśnięciu lewy przycisk myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewMouseLeftButtonUp

Występuje po zwolnieniu lewym przyciskiem myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewMouseMove

Występuje, gdy wskaźnik myszy przesuwa się gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewMouseRightButtonDown

Występuje, gdy zostanie naciśnięty prawym przyciskiem myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad ten element.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewMouseRightButtonUp

Występuje po zwolnieniu prawym przyciskiem myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewMouseUp

Występuje, gdy wszystkie przycisk myszy zostanie zwolniony, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewMouseWheel

Występuje, gdy użytkownik obraca kółkiem myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewQueryContinueDrag

Występuje po zmianie stanu przycisku myszy lub klawiatury podczas operacji przeciągania i upuszczania.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewStylusButtonDown

Występuje po naciśnięciu przycisku pióra, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewStylusButtonUp

Występuje po zwolnieniu przycisku pióra, gdy kursor znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewStylusDown

Występuje, gdy pisaka styka cyfrowego jest za pośrednictwem tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewStylusInAirMove

Występuje, gdy pisaka przesuwa się nad elementem bez używania faktycznie cyfrowego.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewStylusInRange

Występuje, gdy pisaka jest wystarczająco blisko cyfrowego wykrycie za pośrednictwem tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewStylusMove

Występuje, gdy pisaka przesuwa się za pośrednictwem elementu. Przenieść pisaka podczas wykrycia przez cyfrowego podnieść to zdarzenie, w przeciwnym razie PreviewStylusInAirMove jest wywoływane zamiast tego.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewStylusOutOfRange

Występuje, gdy pisaka jest zbyt daleko od cyfrowego zostały wykryte.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewStylusSystemGesture

Występuje, gdy użytkownik wykona jedną z kilku gesty pióra.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewStylusUp

Występuje, gdy użytkownik uruchamia pióra wyłączanie cyfrowego podczas pisaka jest powyżej tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewTextInput

Występuje, gdy ten element pobiera tekst w sposób niezależny od urządzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewTouchDown

Występuje, gdy palcem styka ekranu podczas finger jest powyżej tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewTouchMove

Występuje, gdy palcem przenosi na ekranie podczas finger jest powyżej tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventPreviewTouchUp

Występuje, gdy palcem jest wywoływane poza ekran, gdy finger jest powyżej tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventQueryContinueDrag

Występuje po zmianie stanu przycisku myszy lub klawiatury podczas operacji przeciągania i upuszczania.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventQueryCursor

Występuje, gdy kursor jest wymagane do wyświetlenia. To zdarzenie jest wywoływane w elemencie każdym razem, gdy wskaźnik myszy przesuwa się do nowej lokalizacji obiektu kursor może zaistnieć konieczność zmiany oznacza oparte na nowe miejsce.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventRequestBringIntoView

Występuje, gdy BringIntoView jest wywoływana dla tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubeventSizeChanged

Występuje, gdy albo ActualHeight lub ActualWidth Właściwości zmień wartość dla tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubeventSourceUpdated

Występuje po zmianie wartości źródłowej dla dowolnej właściwości istniejącego powiązania tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubeventStylusButtonDown

Występuje po naciśnięciu przycisku pióra, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventStylusButtonUp

Występuje po zwolnieniu przycisku pióra, gdy kursor znajduje się nad tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventStylusDown

Występuje, gdy pisaka styka cyfrowego podczas pisaka jest powyżej tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventStylusEnter

Występuje, gdy pisaka przechodzi granicami tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventStylusInAirMove

Występuje, gdy pisaka przesuwa się nad elementem bez używania faktycznie cyfrowego.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventStylusInRange

Występuje, gdy pisaka jest wystarczająco blisko cyfrowego wykrycie za pośrednictwem tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventStylusLeave

Występuje po odsunięciu pisaka granice elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventStylusMove

Występuje, gdy pisaka przenosi przez ten element. Pióra, należy przenieść znajduje się na cyfrowego podnieść tego zdarzenia. W przeciwnym razie StylusInAirMove jest wywoływane zamiast tego.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventStylusOutOfRange

Występuje, gdy pisaka jest zbyt daleko od cyfrowego został wykryty, za pośrednictwem tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventStylusSystemGesture

Występuje, gdy użytkownik wykona jedną z kilku gesty pióra.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventStylusUp

Występuje, gdy użytkownik uruchamia pióra wyłączanie cyfrowego jest za pośrednictwem tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventTargetUpdated

Występuje po zmianie wartości docelowej dla żadnego powiązania właściwości tego elementu.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubeventTextInput

Występuje, gdy ten element pobiera tekst w sposób niezależny od urządzenia.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventToolTipClosing

Występuje tuż przed dowolnego etykietka narzędzia elementu jest zamknięty.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubeventToolTipOpening

Występuje, gdy wszystkie etykietka narzędzia elementu jest otwarty.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubeventTouchDown

Występuje, gdy palcem styka ekranu podczas finger jest powyżej tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventTouchEnter

Występuje, gdy dotykowy zostanie przeniesiony z zewnątrz do wewnątrz granicami tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventTouchLeave

Występuje, gdy touch zostanie przeniesiony z wewnątrz-poza granicami tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventTouchMove

Występuje, gdy palcem przenosi na ekranie podczas finger jest powyżej tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventTouchUp

Występuje, gdy palcem jest wywoływane poza ekran, gdy finger jest powyżej tego elementu.(Dziedziczone z UIElement).

System_CAPS_pubeventUnloaded

Występuje, gdy element zostanie usunięty z w obrębie elementu drzewa elementów załadowane.(Dziedziczone z FrameworkElement).

NazwaOpis
System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIServiceProvider.GetService(Type)

Ta metoda obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF) infrastruktury i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIContentHost.GetRectangles(ContentElement)

Ta metoda obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF) infrastruktury i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie. Użyj bezpieczny GetRectanglesCore Metoda zamiast tego.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIContentHost.InputHitTest(Point)

Ta metoda obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF) infrastruktury i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie. Użyj bezpieczny InputHitTestCore Metoda zamiast tego.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIContentHost.OnChildDesiredSizeChanged(UIElement)

Ta metoda obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF) infrastruktury i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie. Użyj bezpieczny OnChildDesiredSizeChangedCore Metoda zamiast tego.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIAddChild.AddChild(Object)

Ten element członkowski obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF) infrastruktury i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIAddChild.AddText(String)

Ten element członkowski obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF) infrastruktury i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable(String)

Opis ten element członkowski, zobacz IsAmbientPropertyAvailable metody.(Dziedziczone z FrameworkElement).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privpropertyIContentHost.HostedElements

Ten typ lub element członkowski obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF) infrastruktury i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie. Użyj bezpieczny HostedElementsCore Właściwość zamiast tego.

A TextBlock może zawierać ciąg w jego Text Właściwość lub Inline przepływem elementów zawartości, takich jak Bold, Hyperlink, i InlineUIContainer, w jego Inlines Właściwości.

TextBlock jest bardzo lekki i dotyczy w szczególności w małych części zawartości przepływu do integrowania interfejs użytkownika (UI). TextBlock zoptymalizowane do wyświetlania jeden wiersz i zapewnia dobrą wydajność wyświetlania do kilku wierszy zawartości.

TextBlock nie jest zoptymalizowana dla scenariuszy, w których chcesz wyświetlić więcej niż kilka wierszy zawartości; w tych scenariuszach FlowDocument połączone z formantu odpowiednie wyświetlania jest lepszym rozwiązaniem niż TextBlock, pod kątem wydajności. Po TextBlock, FlowDocumentScrollViewer jest następny formant najmniejszy wagę do wyświetlania zawartości przepływu i po prostu zapewnia przewijanym obszarze zawartości minimalnej Interfejs użytkownika. FlowDocumentPageViewer jest zoptymalizowany wokół trybu wyświetlania "strony na pojedynczych" przepływ zawartości. Na koniec FlowDocumentReader obsługuje najpełniejszą funkcje zestawu w celu wyświetlania zawartości przepływu, ale jest odpowiednio zmienić grubość.

Wyrównanie w poziomie tekstu w TextBlock odbywa się TextAlignment Właściwości. Wyrównywanie TextBlock w ramach układu strony odbywa się HorizontalAlignment i VerticalAlignment Właściwości.

Poniższy przykład przedstawia sposób użycia TextBlock element.

<TextBlock Name="textBlock1" TextWrapping="Wrap">
  <Bold>TextBlock</Bold> is designed to be <Italic>lightweight</Italic>,
  and is geared specifically at integrating <Italic>small</Italic> portions
  of flow content into a UI.
</TextBlock>
<Button Width="100" Margin="10">Click Me</Button>
<TextBlock  Name="textBlock2" 
  TextWrapping="Wrap" Background="AntiqueWhite" TextAlignment="Center"
>
  By default, a TextBlock provides no UI beyond simply displaying its contents.
</TextBlock>
<Button Width="100" Margin="10">Click Me</Button>

Na poniższej ilustracji pokazano, jak w tym przykładzie renderuje.

Zrzut ekranu: Obiekty TextBlock i przyciski

W poniższym przykładzie pokazano, jak na pokazuje, jak osiągnąć podobne programowo wyniki.

TextBlock textBlock1 = new TextBlock();
TextBlock textBlock2 = new TextBlock();

textBlock1.TextWrapping = textBlock2.TextWrapping = TextWrapping.Wrap;
textBlock2.Background = Brushes.AntiqueWhite;
textBlock2.TextAlignment = TextAlignment.Center;

textBlock1.Inlines.Add(new Bold(new Run("TextBlock")));
textBlock1.Inlines.Add(new Run(" is designed to be "));
textBlock1.Inlines.Add(new Italic(new Run("lightweight")));
textBlock1.Inlines.Add(new Run(", and is geared specifically at integrating "));
textBlock1.Inlines.Add(new Italic(new Run("small")));
textBlock1.Inlines.Add(new Run(" portions of flow content into a UI."));

textBlock2.Text =
    "By default, a TextBlock provides no UI beyond simply displaying its contents.";

.NET Framework
Dostępne od 3.0
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: