Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Interfejs IRawElementProviderFragmentRoot

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Udostępnia metody i właściwości w elemencie głównym w fragmentu.

Przestrzeń nazw:   System.Windows.Automation.Provider
Zestaw:  UIAutomationProvider (w UIAutomationProvider.dll)

[ComVisibleAttribute(true)]
[GuidAttribute("620ce2a5-ab8f-40a9-86cb-de3c75599b58")]
[InterfaceTypeAttribute(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface IRawElementProviderFragmentRoot : IRawElementProviderFragment, 
	IRawElementProviderSimple

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyBoundingRectangle

Pobiera graniczny prostokąt tego elementu.(Dziedziczone z IRawElementProviderFragment).

System_CAPS_pubpropertyFragmentRoot

Pobiera węzeł główny fragmentu.(Dziedziczone z IRawElementProviderFragment).

System_CAPS_pubpropertyHostRawElementProvider

Pobiera podstawowego dostawcy dla tego elementu.(Dziedziczone z IRawElementProviderSimple).

System_CAPS_pubpropertyProviderOptions

Pobiera wartość, która określa właściwości dostawcy automatyzacji interfejsu użytkownika; na przykład czy jest dostawcy po stronie klienta lub po stronie serwera.(Dziedziczone z IRawElementProviderSimple).

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodElementProviderFromPoint(Double, Double)

Pobiera element w tym fragmencie, który jest w określonym punkcie.

System_CAPS_pubmethodGetEmbeddedFragmentRoots()

Pobiera tablicę korzenie fragment, które są osadzone w Automatyzacja interfejsu użytkownika element drzewa począwszy od bieżącego elementu.(Dziedziczone z IRawElementProviderFragment).

System_CAPS_pubmethodGetFocus()

Pobiera element w tym fragmencie, który ma fokus wprowadzania.

System_CAPS_pubmethodGetPatternProvider(Int32)

Pobiera obiekt, który zapewnia obsługę wzorca formantu na Automatyzacja interfejsu użytkownika element.(Dziedziczone z IRawElementProviderSimple).

System_CAPS_pubmethodGetPropertyValue(Int32)

Pobiera wartość właściwości jest obsługiwana przez dostawcę automatyzacji interfejsu użytkownika.(Dziedziczone z IRawElementProviderSimple).

System_CAPS_pubmethodGetRuntimeId()

Pobiera identyfikator środowiska uruchomieniowego elementu.(Dziedziczone z IRawElementProviderFragment).

System_CAPS_pubmethodNavigate(NavigateDirection)

Pobiera Automatyzacja interfejsu użytkownika elementu w określonym kierunku w drzewie.(Dziedziczone z IRawElementProviderFragment).

System_CAPS_pubmethodSetFocus()

Ustawia fokus do tego elementu.(Dziedziczone z IRawElementProviderFragment).

Ten interfejs jest implementowany przez element główny w ramach; na przykład pole listy w oknie. Implementowanie innych elementów tego samego fragmentu, takich jak elementy list, IRawElementProviderFragment interfejsu.

.NET Framework
Dostępne od 3.0
Powrót do początku
Pokaż: