Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Zdarzenie Login.LoginError

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Występuje, gdy zostanie wykryty błąd logowania.

Przestrzeń nazw:   System.Web.UI.WebControls
Zestaw:  System.Web (w System.Web.dll)

public event EventHandler LoginError

LoginError Zdarzenie jest inicjowane, gdy poświadczenia wprowadzone przez użytkownika są nieprawidłowe. Można użyć LoginError zdarzeń przekierowanie na stronę błędu niestandardowego, oferowanie dodatkową pomoc, lub do rejestrowania nieudanych prób logowania użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługi zdarzeń, zobacz NIB: wykorzystywanie zdarzenia.

Poniższy przykład kodu wykorzystuje LoginError zdarzenie, aby wyświetlić łącza pomocy dla użytkownika, gdy próba logowania nie powiedzie się.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
void OnLoginError(object sender, EventArgs e)
{
  Login1.HelpPageText = "Help with logging in...";
  Login1.CreateUserText = "Create a new user...";
  Login1.PasswordRecoveryText = "Forgot your password?";
}
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:Login id="Login1" runat="server" 
        CreateUserUrl="createUser.aspx" 
        HelpPageUrl="loginHelp.aspx" 
        PasswordRecoveryUrl="getPass.aspx" 
        OnLoginError="OnLoginError">
      </asp:Login>
    </form>
  </body>
</html>

.NET Framework
Dostępne od 2.0
Powrót do początku
Pokaż: