Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Klasa HttpMethodAttribute
Collapse the table of content
Expand the table of content
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Klasa HttpMethodAttribute

.NET Framework 4.5

Stosowanie tego atrybutu klientowi usługi XML sieci Web przy użyciu HTTP-GET i HTTP-POST, zestawy typów, które serializować parametry wysłane do metody usługi XML sieci Web i uzyskać odpowiedzi od metody usługi XML sieci Web. Klasa ta nie może być dziedziczona.

System.Object
  System.Attribute
    System.Web.Services.Protocols.HttpMethodAttribute

Przestrzeń nazw:  System.Web.Services.Protocols
Zestaw:  System.Web.Services (w System.Web.Services.dll)

'Deklaracja
<AttributeUsageAttribute(AttributeTargets.Method)> _
Public NotInheritable Class HttpMethodAttribute _
	Inherits Attribute

Typ HttpMethodAttribute uwidacznia następujące elementy członkowskie.

  NazwaOpis
Metoda publicznaHttpMethodAttributeInicjuje nowe wystąpienie HttpMethodAttribute klasy.
Metoda publicznaHttpMethodAttribute(Type, Type)Inicjuje nowe wystąpienie HttpMethodAttribute.
Początek

  NazwaOpis
Właściwość publicznaParameterFormatterZwraca lub ustawia Type , szereguje parametry wysłane z klienta usługi XML sieci Web do metody usługi XML sieci Web.
Właściwość publicznaReturnFormatterZwraca lub ustawia Type , deserializes odpowiedzi od metody usługi XML sieci Web.
Właściwość publicznaTypeId Po wdrozeniu w ramach pochodnej klasy, pobiera unikatowy identyfikator dla Attribute (Odziedziczone z Attribute).
Początek

  NazwaOpis
Metoda publicznaEqualsInfrastruktura. Zwraca wartość, która wskazuje, czy to wystąpienie jest równe określonemu obiektowi. (Odziedziczone z Attribute).
Metoda publicznaGetHashCode Zwraca tablicę skrótu dla tego wystąpienia. (Odziedziczone z Attribute).
Metoda publicznaGetType Pobiera Type bieżącej instancji. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaIsDefaultAttribute Gdy zastąpiony w klasie pochodnej, wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest wartością domyślną dla klasy pochodnej. (Odziedziczone z Attribute).
Metoda publicznaMatch Gdy zastąpiony w klasie pochodnej, zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe określonemu obiektowi. (Odziedziczone z Attribute).
Metoda publicznaToString Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt. (Odziedziczone z Object).
Początek

  NazwaOpis
Jawna implementacja interfejsuMetoda prywatna_Attribute.GetIDsOfNamesZestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania. (Odziedziczone z Attribute).
Jawna implementacja interfejsuMetoda prywatna_Attribute.GetTypeInfo Pobiera informacje o typie dla obiektu, który może być użyty do uzyskania informacji o typie dla interfejsu. (Odziedziczone z Attribute).
Jawna implementacja interfejsuMetoda prywatna_Attribute.GetTypeInfoCount Pobiera ilość interfejsów typów informacji, które obiekt dostarcza (0 lub 1). (Odziedziczone z Attribute).
Jawna implementacja interfejsuMetoda prywatna_Attribute.InvokeUmożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt. (Odziedziczone z Attribute).
Początek

Jeśli klient usługi XML sieci Web wywołuje metodę usługi XML sieci Web przy użyciu protokołu HTTP-GET, ReturnFormatter musi być ustawiony na XmlReturnReader i ParameterFormatter ustawiona na UrlParameterWriter. Klienci usługi XML sieci Web odwołujących się do usługi XML sieci Web przy użyciu protokołu HTTP POST należy ustawić ReturnFormatter do XmlReturnReader i ParameterFormatter do HtmlFormParameterWriter.

Poniższy przykład jest generowany przez narzędzie Wsdl.exe do wywoływania narzędzie usługi XML sieci Web, za pomocą protokołu HTTP POST klasy proxy. Wsdl.exe automatycznie dostarcza poprawne typy dla ReturnFormatter i ParameterFormatter, wraz z określające, że klasy proxy dziedziczy z HttpPostClientProtocol.


Public Class MyUser
  Inherits System.Web.Services.Protocols.HttpPostClientProtocol


  Public Sub New()
    Me.Url = "http://www.contoso.com/username.asmx"
  End Sub 'New

  <HttpMethodAttribute(GetType(XmlReturnReader), GetType(HtmlFormParameterWriter))> _
  Public Function GetUserName() As UserName
    Return CType(Me.Invoke("GetUserName", Me.Url + "/GetUserName", New Object(0) {}), UserName)
  End Function 'GetUserName


  Public Function BeginGetUserName(callback As System.AsyncCallback, asyncState As Object) As System.IAsyncResult
    Return Me.BeginInvoke("GetUserName", Me.Url + "/GetUserName", New Object(0) {}, callback, asyncState)
  End Function 'BeginGetUserName


  Public Function EndGetUserName(asyncResult As System.IAsyncResult) As UserName
    Return CType(Me.EndInvoke(asyncResult), UserName)
  End Function 'EndGetUserName
End Class 'MyUser

<XmlRootAttribute(Namespace := "http://tempuri.org/", IsNullable := True)> _
Public Class UserName
  Public Name As String
  Public Domain As String

End Class 'UserName


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Wszystkie publiczne static (Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są bezpieczne dla wątków. Wystąpienia elementów członkowskich nie dają gwarancji bezpieczeństwa wątków.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft