EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SrgsDocument.Mode Property

Gets or sets the mode for the SrgsDocument class.

Namespace: System.Speech.Recognition.SrgsGrammar
Assembly: System.Speech (in system.speech.dll)

public SrgsGrammarMode Mode { get; set; }
/** @property */
public SrgsGrammarMode get_Mode ()

/** @property */
public void set_Mode (SrgsGrammarMode value)

public function get Mode () : SrgsGrammarMode

public function set Mode (value : SrgsGrammarMode)

Not applicable.

Property Value

An SrgsGrammarMode value that describes the current mode of SrgsDocument.

The Mode is of type SrgsGrammarMode and is used to inform SrgsDocument of the type of input to expect. The two possible values are Voice and Dtmf. Voice input consists of spoken words, while Dtmf input consists of dual tone multi-frequency (DTMF) tones that are commonly associated with a telephone.

Windows 98, Windows Server 2000 SP4, Windows CE, Windows Millennium Edition, Windows Mobile for Pocket PC, Windows Mobile for Smartphone, Windows Server 2003, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP SP2, Windows XP Starter Edition

The Microsoft .NET Framework 3.0 is supported on Windows Vista, Microsoft Windows XP SP2, and Windows Server 2003 SP1.

.NET Framework

Supported in: 3.0

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: