ServiceControllerStatus Wyliczenie

Wyliczenie ServiceControllerStatus

.NET Framework 4.5
 

Wskazuje bieżący stan usługi.

Przestrzeń nazw:   System.ServiceProcess
Zestaw:  System.ServiceProcess (w System.ServiceProcess.dll)

public enum ServiceControllerStatus

Nazwa elementu członkowskiegoOpis
ContinuePending

Kontynuuj usługa jest w stanie oczekiwania.Odpowiada to Win32 SERVICE_CONTINUE_PENDING stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000005.

Paused

Usługa jest wstrzymana.Odpowiada to Win32 SERVICE_PAUSED stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000007.

PausePending

Wstrzymanie usługi jest w stanie oczekiwania.Odpowiada to Win32 SERVICE_PAUSE_PENDING stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000006.

Running

Usługa jest uruchomiona.Odpowiada to Win32 SERVICE_RUNNING stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000004.

StartPending

Usługa jest uruchamiana.Odpowiada to Win32 SERVICE_START_PENDING stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000002.

Stopped

Nie jest uruchomiona.Odpowiada to Win32 SERVICE_STOPPED stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000001.

StopPending

Usługa jest zatrzymywana.Odpowiada to Win32 SERVICE_STOP_PENDING stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000003.

ServiceControllerStatus Wyliczenie jest używane przez wystąpienie ServiceController klasy, aby wskazać, czy istniejąca usługa jest uruchomiona, zatrzymana, wstrzymane lub czy Start, polecenie Zatrzymaj, Wstrzymaj lub Kontynuuj jest w stanie oczekiwania.

W poniższym przykładzie użyto ServiceController klasy, aby sprawdzić bieżący stan usługi TelNet.Jeśli usługa zostanie zatrzymana, przykład uruchamia usługę.Jeśli usługa jest uruchomiona, w przykładzie zatrzymano usługę.


// Toggle the Telnet service - 
// If it is started (running, paused, etc), stop the service.
// If it is stopped, start the service.
ServiceController sc = new ServiceController("Telnet");
Console.WriteLine("The Telnet service status is currently set to {0}", 
         sc.Status.ToString());

if ((sc.Status.Equals(ServiceControllerStatus.Stopped)) ||
   (sc.Status.Equals(ServiceControllerStatus.StopPending)))
{
  // Start the service if the current status is stopped.

  Console.WriteLine("Starting the Telnet service...");
  sc.Start();
} 
else
{
  // Stop the service if its status is not set to "Stopped".

  Console.WriteLine("Stopping the Telnet service...");
  sc.Stop();
} 

// Refresh and display the current service status.
sc.Refresh();
Console.WriteLine("The Telnet service status is now set to {0}.", 
          sc.Status.ToString());

.NET Framework
Dostêpne od 1.1
Powrót do początku
Pokaż:
© 2016 Microsoft