Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa WS2007FederationHttpBinding

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Powiązanie bezpiecznego i współdziałających pochodzącą z WS2007HttpBinding i obsługuje zabezpieczeń.

Przestrzeń nazw:   System.ServiceModel
Zestaw:  System.ServiceModel (w System.ServiceModel.dll)

System.Object
  System.ServiceModel.Channels.Binding
    System.ServiceModel.WSHttpBindingBase
      System.ServiceModel.WSFederationHttpBinding
        System.ServiceModel.WS2007FederationHttpBinding

public class WS2007FederationHttpBinding : WSFederationHttpBinding

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodWS2007FederationHttpBinding()

Inicjuje nowe wystąpienie WS2007FederationHttpBinding klasy.

System_CAPS_pubmethodWS2007FederationHttpBinding(String)

Inicjuje nowe wystąpienie WS2007FederationHttpBinding klasy z powiązaniem określony przez jego nazwę konfiguracji.

System_CAPS_pubmethodWS2007FederationHttpBinding(WSFederationHttpSecurityMode)

Inicjuje nowe wystąpienie WS2007FederationHttpBinding klasy przy użyciu określonego typu zabezpieczeń używanych przez powiązanie.

System_CAPS_pubmethodWS2007FederationHttpBinding(WSFederationHttpSecurityMode, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie WS2007FederationHttpBinding klasy przy użyciu określonego typu zabezpieczeń używanych przez powiązanie i wartość, która wskazuje, czy włączono niezawodnej sesji.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyBypassProxyOnLocal

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pominąć serwer proxy dla adresów lokalnych.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubpropertyCloseTimeout

Pobiera lub ustawia interwał określone połączenie zamykaj transportu zgłasza wyjątek.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubpropertyEnvelopeVersion

Pobiera wersję protokołu SOAP, używany do wiadomości, które są przetwarzane przez to powiązanie.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubpropertyHostNameComparisonMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy nazwa hosta jest używana do dotarcia do usługi podczas dopasowywania identyfikatora URI.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubpropertyMaxBufferPoolSize

Pobiera lub ustawia maksymalną ilość pamięci przydzielona w bajtach Menedżera buforu zarządzającą buforów wymagany przez punkty końcowe przy użyciu tego powiązania.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubpropertyMaxReceivedMessageSize

Pobiera lub ustawia maksymalny rozmiar w bajtach dla wiadomości, które mogą być przetwarzane przez powiązanie.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubpropertyMessageEncoding

Pobiera lub ustawia, czy MTOM lub Text/XML jest używany do kodowania komunikaty protokołu SOAP.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubpropertyMessageVersion

Pobiera wersji wiadomości używany przez klientów i skonfigurowany dla powiązania usługi.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubpropertyName

Pobiera lub ustawia nazwę powiązania.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubpropertyNamespace

Pobiera lub ustawia przestrzeni nazw XML powiązania.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubpropertyOpenTimeout

Pobiera lub ustawia interwał podany dla połączenia otwierać przed transportu zgłasza wyjątek.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubpropertyPrivacyNoticeAt

Pobiera lub ustawia identyfikator URI, w której znajduje się ostrzeżenie dotyczące prywatności.(Dziedziczone z WSFederationHttpBinding).

System_CAPS_pubpropertyPrivacyNoticeVersion

Pobiera lub ustawia numer wersji powiadomienia prywatności dla powiązania.(Dziedziczone z WSFederationHttpBinding).

System_CAPS_pubpropertyProxyAddress

Pobiera lub ustawia adres URI serwera proxy HTTP.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubpropertyReaderQuotas

Pobiera lub ustawia ograniczenia dotyczące złożoności komunikaty protokołu SOAP, które mogą być przetwarzane przez punkty końcowe skonfigurowane za pomocą tego powiązania.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubpropertyReceiveTimeout

Pobiera lub ustawia interwał czasu, przez który połączenie może pozostawać nieaktywne, podczas którego nie aplikacji są odbierane wiadomości, zanim zostanie usunięte.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubpropertyReliableSession

Pobiera obiekt, który zapewnia wygodny dostęp do właściwości elementu wiązania niezawodnej sesji, które są dostępne w przypadku korzystania z jednego wiązania dostarczane przez system.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubpropertyScheme

Pobiera schemat transportu identyfikatora URI dla kanałów i odbiorniki, które zostały skonfigurowane dla tego powiązania.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubpropertySecurity

Pobiera lub ustawia typ zabezpieczeń używanych z tym powiązaniem.(Dziedziczone z WSFederationHttpBinding).

System_CAPS_pubpropertySendTimeout

Pobiera lub ustawia interwał godzina podana dla operacji zapisu na ukończenie transportu zgłasza wyjątek.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubpropertyTextEncoding

Pobiera lub ustawia kodowanie znaków, które służy do treści wiadomości.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubpropertyTransactionFlow

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy to powiązanie powinien obsługiwać płynące WS-transakcji.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubpropertyUseDefaultWebProxy

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ma być używane automatycznie skonfigurowany serwer proxy HTTP systemu, jeśli jest dostępna.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodBuildChannelFactory<TChannel>(BindingParameterCollection)

Kompilacje stosu fabryki kanału na komputerze klienckim, który tworzy określony typ kanału i który spełnia określony przez zbiór powiązanie parametrów funkcji.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodBuildChannelFactory<TChannel>(Object[])

Kompilacje stosu fabryki kanału na komputerze klienckim, który tworzy określony typ kanału i który spełnia określony przez Tablica obiektów funkcji.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(BindingParameterCollection)

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone przez zbiór powiązanie parametrów funkcji.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Object[])

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Uri, BindingParameterCollection)

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Uri, Object[])

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Uri, String, BindingParameterCollection)

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Uri, String, ListenUriMode, BindingParameterCollection)

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Uri, String, ListenUriMode, Object[])

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Uri, String, Object[])

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodCanBuildChannelFactory<TChannel>(BindingParameterCollection)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżącego powiązania mogą tworzyć stosu fabryki kanału na kliencie który spełnia kolekcji powiązania określone parametry.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodCanBuildChannelFactory<TChannel>(Object[])

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżącego powiązania mogą tworzyć stosu fabryki kanału na kliencie który spełnia wymagania określone przez Tablica obiektów.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodCanBuildChannelListener<TChannel>(BindingParameterCollection)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżącego powiązania mogą tworzyć stosu odbiornik kanału usługi który spełnia kolekcji powiązania określone parametry.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodCanBuildChannelListener<TChannel>(Object[])

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżącego powiązania mogą tworzyć stosu odbiornik kanału usługi który spełnia kryteria określone w tablicy obiektów.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodCreateBindingElements()

Tworzy kolekcję elementów powiązania dla powiązania.(Dziedziczone z WSFederationHttpBinding).

System_CAPS_protmethodCreateMessageSecurity()

Tworzy SecurityBindingElement przy użyciu ustawień dostarczonych przez tego wystąpienia.(Przesłania WSFederationHttpBinding.CreateMessageSecurity()).

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Sprawdza, czy podany obiekt jest równy aktualnemu obiektowi (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodFinalize()

Pozwala, aby obiekt spróbował zwolnić zasoby i wykonał inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskany przez moduł zbierający elementy bezużyteczne. (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Służy jako domyślna funkcji mieszania.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetProperty<T>(BindingParameterCollection)

Zwraca obiekt wpisane wymagane, jeśli jest obecny, z odpowiednią warstwę w stosie powiązania.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_protmethodGetTransport()

Zwraca element wiązania transportu z bieżącego powiązania.(Dziedziczone z WSFederationHttpBinding).

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

Tworzy płytką kopię bieżącego Object.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeName()

Zwraca, czy nazwa powiązania powinien podlegać serializacji.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeNamespace()

Zwraca, czy można serializować nazw powiązania.(Dziedziczone z Binding).

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeReaderQuotas()

Zwraca wartość wskazującą, czy ReaderQuotas Właściwość został zmieniony z wartości domyślnej i powinna być serializowana.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeReliableSession()

Zwraca wartość wskazującą, czy ReliableSession Właściwość został zmieniony z wartości domyślnej i powinna być serializowana.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeSecurity()

Zwraca wartość wskazującą, czy Security Właściwość został zmieniony z wartości domyślnej i powinna być serializowana.(Dziedziczone z WSFederationHttpBinding).

System_CAPS_pubmethodShouldSerializeTextEncoding()

Zwraca wartość wskazującą, czy TextEncoding Właściwość został zmieniony z wartości domyślnej i powinna być serializowana.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

System_CAPS_pubmethodToString()

Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący aktualny obiekt. (Dziedziczone z Object).

NazwaOpis
System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privpropertyIBindingRuntimePreferences.ReceiveSynchronously

Pobiera wartość wskazującą, czy synchronicznego lub asynchronicznego obsługi żądań przychodzących.(Dziedziczone z WSHttpBindingBase).

Federacja znajduje się możliwość udostępniania tożsamości na wielu przedsiębiorstwa lub zaufania domen do uwierzytelniania i autoryzacji. Używa protokołu WS-Trust mapować reprezentacja tożsamości z jednego zaufania domeny do innego. Wiązania federacyjnego HTTP obsługuje zabezpieczeń protokołu SOAP, jak również w trybie mieszanym zabezpieczeń, ale nie obsługuje zabezpieczeń transportu. Skonfigurowano z tym powiązaniem usług, należy użyć protokołu HTTP.Aby uzyskać więcej informacji, zobaczWSFederationHttpBinding.

System_CAPS_noteUwaga

Podczas wywoływania WCF with.Net usługi zbudowany Framework 4.0 z klienta WCF aplikacji skompilowanej za pomocą Program .NET Framework 3,5 lub starszym, wygenerowany plik konfiguracji svcutil.exe lub Dodawanie odwołania do usługi z Visual Studio będzie zawierać atrybut establishSecurityContext w konfiguracji powiązania. Ten atrybut nie został rozpoznany przez Program .NET Framework 3,5 środowiska uruchomieniowego i aplikacja będzie zgłaszany ConfigurationErrorsException z komunikat "establishSecurityContext nierozpoznany atrybut". Aby obejść ten problem, usuń atrybut establishSecurityContext z konfiguracji powiązania.

.NET Framework
Dostępne od 3.0

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: