TransactionFlowOption Wyliczenie
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wyliczenie TransactionFlowOption

.NET Framework (current version)
 

Wyliczenie, który jest używany z TransactionFlowAttribute , aby określić zasady operację usługi przepływu transakcji.

Przestrzeń nazw:   System.ServiceModel
Zestaw:  System.ServiceModel (w System.ServiceModel.dll)

public enum TransactionFlowOption

Nazwa elementu członkowskiegoOpis
Allowed

Transakcja może być rozłożony.

Mandatory

Transakcja musi zostać użyta.

NotAllowed

Transakcji nie powinny być skierowana.Jest to wartość domyślna.

To wyliczenie jest używany do utworzenia wystąpienia wystąpienie TransactionFlowAttribute klasy, który jest używany do oznaczania metodą kontraktu usługi do wskazania jego zasad przepływu transakcji.

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie tego wyliczenia wraz z TransactionFlowOption klasy na poziomie operacji.

using System;
using System.ServiceModel;
using System.Transactions;

namespace Microsoft.WCF.Documentation
{
 [ServiceContract(
  Namespace="http://microsoft.wcf.documentation", 
  SessionMode=SessionMode.Required
 )]
 public interface IBehaviorService
 {
  [OperationContract]
  string TxWork(string message);
 }

 // Note: To use the TransactionIsolationLevel property, you 
 // must add a reference to the System.Transactions.dll assembly.
 /* The following service implementation:
  *  -- Processes messages on one thread at a time
  *  -- Creates one service object per session
  *  -- Releases the service object when the transaction commits
  */
 [ServiceBehavior(
  ConcurrencyMode=ConcurrencyMode.Single,
  InstanceContextMode=InstanceContextMode.PerSession,
  ReleaseServiceInstanceOnTransactionComplete=true
 )]
 public class BehaviorService : IBehaviorService, IDisposable
 {
  Guid myID;

  public BehaviorService()
  {
   myID = Guid.NewGuid();
   Console.WriteLine(
    "Object "
    + myID.ToString()
    + " created.");
  }

  /*
   * The following operation-level behaviors are specified:
   *  -- The executing transaction is committed when
   *    the operation completes without an 
   *    unhandled exception
   *  -- Always executes under a flowed transaction.
   */
  [OperationBehavior(
   TransactionAutoComplete = true,
   TransactionScopeRequired = true
  )]
  [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Mandatory)]
  public string TxWork(string message)
  {
   // Do some transactable work.
   Console.WriteLine("TxWork called with: " + message);
   // Display transaction information.

   TransactionInformation info = Transaction.Current.TransactionInformation;
   Console.WriteLine("The distributed tx ID: {0}.", info.DistributedIdentifier);
   Console.WriteLine("The tx status: {0}.", info.Status);
   return String.Format("Hello. This was object {0}.",myID.ToString()) ;
  }

  public void Dispose()
  {
   Console.WriteLine(
    "Service "
    + myID.ToString()
    + " is being recycled."
   );
  }
 }
}

.NET Framework
Dostêpne od 3.0
Powrót do początku
Pokaż:
© 2016 Microsoft