EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageContractAttribute.IsWrapped Property

Gets or sets a value that specifies whether the message body has a wrapper element.

Namespace:  System.ServiceModel
Assembly:  System.ServiceModel (in System.ServiceModel.dll)

public bool IsWrapped { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the message body has a wrapper element; otherwise, false. The default is true.

Set the value of IsWrapped to false to suppress the wrapper element into which the message body is serialized.

Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003

The .NET Framework and .NET Compact Framework do not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see .NET Framework System Requirements.

.NET Framework

Supported in: 3.5, 3.0

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: