Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa SerializationInfo

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Przechowuje wszystkie dane potrzebne do serializacji lub deserializacji obiektu. Ta klasa nie może być dziedziczona.

Przestrzeń nazw:   System.Runtime.Serialization
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

System.Object
  System.Runtime.Serialization.SerializationInfo

[ComVisibleAttribute(true)]
public sealed class SerializationInfo

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodSerializationInfo(Type, IFormatterConverter)

Tworzy nowe wystąpienie SerializationInfo klasy.

System_CAPS_pubmethodSerializationInfo(Type, IFormatterConverter, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie SerializationInfo klasy.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyAssemblyName

Pobiera lub ustawia typ do serializacji podczas serializacji tylko nazwę zestawu.

System_CAPS_pubpropertyFullTypeName

Pobiera lub ustawia imię i nazwisko Type do serializacji.

System_CAPS_pubpropertyIsAssemblyNameSetExplicit

Pobiera czy jawnie ustawić nazwę zestawu.

System_CAPS_pubpropertyIsFullTypeNameSetExplicit

Pobiera czy jawnie ustawić pełną nazwę typu.

System_CAPS_pubpropertyMemberCount

Pobiera liczbę elementów członkowskich, które zostały dodane do SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubpropertyObjectType

Zwraca typ obiektu, który ma być serializowana.

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodAddValue(String, Boolean)

Dodaje wartość logiczną w SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, Byte)

Dodaje wartość 8-bitowa liczba całkowita bez znaku do SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, Char)

Dodaje wartość znaku Unicode w SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, DateTime)

Dodaje DateTime wartością do SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, Decimal)

Dodaje wartość dziesiętną do SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, Double)

Dodaje wartość zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji do SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, Int16)

Dodaje wartość 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem w SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, Int32)

Dodaje wartość do 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, Int64)

Dodaje wartość całkowita 64-bitowych do SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, Object)

Dodaje określony obiekt do SerializationInfo magazynu, w którym jest skojarzona z określonej nazwy.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, Object, Type)

Dodaje wartość do SerializationInfo przechowywania, gdzie value jest skojarzony z name i jest serializowana jako Typetype.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, SByte)

Dodaje wartość 8-bitową liczbę całkowitą ze znakiem w SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, Single)

Dodaje wartość zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji do SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, UInt16)

Dodaje wartość 16-bitowa liczba całkowita bez znaku do SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, UInt32)

Dodaje wartość 32-bitowa liczba całkowita bez znaku do SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodAddValue(String, UInt64)

Dodaje wartość 64-bitowa liczba całkowita bez znaku do SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Sprawdza, czy podany obiekt jest równy aktualnemu obiektowi (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetBoolean(String)

Pobiera wartość logiczną z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetByte(String)

Pobiera wartość 8-bitową liczbę całkowitą bez znaku od SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetChar(String)

Pobiera wartość znaku Unicode z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetDateTime(String)

Pobiera DateTime wartość z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetDecimal(String)

Pobiera wartość dziesiętną z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetDouble(String)

Pobiera wartość zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetEnumerator()

Zwraca SerializationInfoEnumerator używana do iteracji pary nazwa wartość w SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Służy jako domyślna funkcji mieszania.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetInt16(String)

Pobiera wartość 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetInt32(String)

Pobiera wartość 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetInt64(String)

Pobiera wartość całkowita 64-bitowy z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetSByte(String)

Pobiera wartość 8-bitową liczbę całkowitą ze znakiem z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetSingle(String)

Pobiera wartość zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetString(String)

Pobiera String wartość z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetUInt16(String)

Pobiera wartość 16-bitowa liczba całkowita bez znaku z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetUInt32(String)

Pobiera wartość 32-bitowa liczba całkowita bez znaku z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetUInt64(String)

Pobiera wartość 64-bitowa liczba całkowita bez znaku z SerializationInfo przechowywania.

System_CAPS_pubmethodGetValue(String, Type)

Pobiera wartość z zakresu od SerializationInfo przechowywać.

System_CAPS_pubmethodSetType(Type)

Zestawy Type do serializacji obiektu.

System_CAPS_pubmethodToString()

Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący aktualny obiekt. (Dziedziczone z Object).

Ta klasa jest używana przez obiekty z zachowaniem niestandardowej serializacji. GetObjectData Metoda w dowolnym ISerializable lub ISerializationSurrogate wypełnia SerializationInfo przechowywać z nazwa, typ i wartość każdego elementu informacji potrzebują do serializacji. Podczas deserializacji odpowiednią funkcję można wyodrębnić te informacje.

Obiekty zostaną dodane do SerializationInfo przechowywania serializacji czasu przy użyciu AddValue metod i wyodrębnione z SerializationInfo przechowywane przy użyciu deserializacji GetValue metody.

Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu serializacji, zobacz Serializacji niestandardowej.

Poniższy przykład kodu demonstruje SerializationInfo niestandardowej serializacji i deserializacji różnych wartości.

using System;
using System.Text;
using System.IO;
// Add references to Soap and Binary formatters.
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap ;
using System.Runtime.Serialization;


[Serializable]
public class MyItemType : ISerializable
{
  public MyItemType()
  {
    // Empty constructor required to compile.
  }

  // The value to serialize.
  private string myProperty_value;

  public string MyProperty
  {
    get { return myProperty_value; }
    set { myProperty_value = value; }
  }

  // Implement this method to serialize data. The method is called 
  // on serialization.
  public void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context)
  {
    // Use the AddValue method to specify serialized values.
    info.AddValue("props", myProperty_value, typeof(string));

  }

  // The special constructor is used to deserialize values.
  public MyItemType(SerializationInfo info, StreamingContext context)
  {
    // Reset the property value using the GetValue method.
    myProperty_value = (string) info.GetValue("props", typeof(string));
  }
}

// This is a console application. 
public static class Test
{
  static void Main()
  {
    // This is the name of the file holding the data. You can use any file extension you like.
    string fileName = "dataStuff.myData";

    // Use a BinaryFormatter or SoapFormatter.
    IFormatter formatter = new BinaryFormatter();
    //IFormatter formatter = new SoapFormatter();

    Test.SerializeItem(fileName, formatter); // Serialize an instance of the class.
    Test.DeserializeItem(fileName, formatter); // Deserialize the instance.
    Console.WriteLine("Done");
    Console.ReadLine();
  }

  public static void SerializeItem(string fileName, IFormatter formatter)
  {
    // Create an instance of the type and serialize it.
    MyItemType t = new MyItemType();
    t.MyProperty = "Hello World";

    FileStream s = new FileStream(fileName , FileMode.Create);
    formatter.Serialize(s, t);      
    s.Close();
  }


  public static void DeserializeItem(string fileName, IFormatter formatter)
  {
    FileStream s = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
    MyItemType t = (MyItemType)formatter.Deserialize(s);
    Console.WriteLine(t.MyProperty);      
  }    
}

.NET Framework
Dostępne od 1.1

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: