Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Właściwość IpcChannel.IsSecured

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Pobiera lub ustawia wartość logiczną, która wskazuje, czy bieżący kanał jest zabezpieczony.

Przestrzeń nazw:   System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc
Zestaw:  System.Runtime.Remoting (w System.Runtime.Remoting.dll)

public bool IsSecured {
	[SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, Flags = SecurityPermissionFlag.Infrastructure, 
		Infrastructure = true)]
	get;
	[SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, Flags = SecurityPermissionFlag.Infrastructure, 
		Infrastructure = true)]
	set;
}

Wartość właściwości

Type: System.Boolean

Wartość logiczna wskazująca, czy bieżące wystąpienie jest bezpieczne.

Muszą nie można ustawić tej właściwości jawnie, ponieważ jest niewystarczająca, aby ustawić parametr ensureSecurity Configure(String, Boolean).

.NET Framework
Dostępne od 2.0
Powrót do początku
Pokaż: